Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):11-20.

Серологічні властивості та біологічна активність ліпополісахаридів Pantoea agglomeransу

Булигіна Т.В., Яковлева Л.М., Броварська О.С., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджено серологічні та фітотоксичні властивості ліпополісахаридів (ЛПС) одного із збудників хвороб рослин - Раntоеа agglomerans. Відомо, що тонкі варіації в структурі О-специфічних полісахаридів визначають серологічну специфічність грамнегативних бактерій та використовуються як молекулярна основа серологічних класифікаційних схем. Для Р. agglomerans досі не існує класифікаційної схеми, заснованої на серологічній специфічності їх ЛПС. Результати перехресних серологічних реакцій свідчать про імунохімічну гетерогенність виду Р. agglomerans. Лише три штами - 8488, 8490 та 7969 за даними аглютинації О-антигенів і реакції прямої гемаглютинації та гальмування прямої реакції гемаглютинації можна віднести до однієї серогрупи. Інші штами - кожна окрема група, хоча між деякими є спорідненість. Порівняно з контрольними рослинами під впливом обробки насіння ЛПС у рослин може зменшуватися, а в деяких випадках збільшуватися довжина корінців, висота і вага ростків, залежно від штаму, з якого виділений ЛПС. Занурення проростків томатів у розчини досліджуваних препаратів ЛПС викликали втрату, а через деякий час відновлення тургору.

Kлючові слова: Раntоеа agglomerans, ліпополісахарид, серологічна активність, фітотоксичність.

Повний текст (PDF, укр)