Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):44-61.

Стійкість мікробних угрупувань високогірних екосистем Еквадору до репрезентативних
токсичних металів - CrO42-, Co2+, Ni2+, Cu2+, Hg2+

Таширев О.Б., Прекрасна Є.П., Таширева Г.О., Белікова О.Ю.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Показано, що мікробні угруповання еквадорських Анд і попелу вулкану Тунгурауа є надстійкими до репрезентативних токсичних металів. Максимально допустимі концентрації токсичних металів складають 20 і 100 мг/л Hg2+, 500 мг/л Co2+ і  Ni2+, 1000 і 1500 мг/л Cr(VI), 10000 і 20000 мг/л Cu2+. Був вивчений вплив підвищення концентрації токсичних металів на приріст біомаси мікроорганізмів, синтез CO2 та H2. Виявлено два типи відповіді мікробних угруповань на підвищення концентрації токсичних металів. Перший тип відповіді – катастрофічне інгібування росту мікроорганізмів. Другий тип відповіді – відсутність інгібування росту мікроорганізмів при підвищенні концентрації токсичних металів. Вперше показана концентраційна сукцесія якісного складу мікробних угруповань Еквадору. При підвищенні концентрації Cu2+ домінуюче положення в мікробних угрупованнях послідовно займають бактерії, дріжджі, а потім мікроміцети.  Вперше з екосистем кліфу еквадорських Анд і попелу вулкану Тунгурауа було виділено мікроорганізми, які є стійкими до надвисоких концентрацій токсичних металів (наприклад 3000...20000 мг/л Cu2+) та накопичують токсичні метали.

Kлючові слова: мікробні угруповання Еквадору, металрезистентність.

Повний текст (PDF, англ)