Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):15-24.

Вплив іонів металів та специфічних хімічних реагентів на активність α-амілаз
Aspergillus flavus var. oryzae і Bacillus subtilis

Авдіюк К.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Вивчення впливу катіонів та аніонів на активність α-амілаз Aspergillus flavus var. oryzae і Bacillus subtilis показало, що досліджені ферменти чутливі до більшості катіонів, але стійкі до дії аніонів. Найбільш істотний інгібуючий вплив на активність α-амілази A. flavus var. oryzae виявили іони Al3+ і Fe3+, в той час як на активність α-амілази B. subtilis – іони Hg2+, Cu2+ і Fe3+. Пригнічення активності α-амілаз A. flavus var. oryzae та B. subtilis у присутності ЕГТА свідчить про наявність у їх структурі іонів металів. Важливу роль у ферментативному каталізі обох ензимів відіграють карбоксильні групи, про що свідчить їх інгібування 1-[3-(диметиламіно)пропіл]-3-етилкарбодіімід метіодидом. Про ймовірну участь сульфгідрильних груп у функціонуванні α-амілази B. subtilis свідчить її інгібування п-хлормеркурібензоатом, N-етилмалеімідом і сульфітом натрію. На відміну від більшості глікозидаз, досліджені ензими не містять в активному центрі імідазольну групу гістидину.

Kлючові слова: α-амілаза, Aspergillus flavus var. oryzae, Bacillus subtilis, іони металів, специфічні хімічні реагенти.

Повний текст (PDF, укр)