Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):2-8.

Шляхи підвищення біоконверсії технічного гліцерину у поверхнево-активні речовини 
Rhodococcus erythropolis ІМВ Аc-5017Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 і Nocardia vaccinii IМВ В-7405

Пирог Т.П.1,2, Шевчук Т.А.2, Мащенко О.Ю.1

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували можливість синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) Rhodococcus erythropolis IMВ Ac-5017, Aсinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241 і Nocardia vaccinii IMВ B-7405 у середовищі з високою (до 8 %, об’ємна частка) концентрацією технічного гліцерину – відходу виробництва біодизеля.
Встановлено, що збільшення концентрації інокуляту до 10−15 % і підвищення у два рази (порівняно з базовим середовищем) вмісту джерела азотного живлення дає змогу реалізувати процес синтезу ПАР штамами IMВ Ac-5017, IMВ B-7241 і IMВ B-7405 на середовищі, що містить 7−8 % (об’ємна частка) технічного гліцерину. За таких умов культивування концентрація синтезованих досліджуваними штамами позаклітинних ПАР становила 3,4−5,3 г/л, що у 1,4−3 рази вище, ніж на базовому середовищі з аналогічною концентрацією субстрату.
Дослідження потреб A. calcoaceticus ІМВ В-7241 у факторах росту для синтезу ПАР на технічному гліцерині (2 %, об’ємна частка) дало змогу виключити зі складу середовища дріжджовий автолізат і суміш мікроелементів, замінивши їх сульфатом міді (0,16 мкмоль/л) і сульфатом цинку (38 мкмоль/л), що спрощує і здешевлює процес біосинтезу цільового продукту.

Kлючові слова: Rhodococcus erythropolis IMВ Ac-5017, Aсinetobacter calcoaceticus IMВ B-7241, Nocardia vaccinii IMВ B-7405, інтенсифікація  біосинтезу, поверхнево-активні речовини, технічний гліцерин.

Повний текст (PDF, рос)