Mikrobiol. Z. 2014; 76(6):11-18.

Вплив координаційних сполук германію (IV) та стануму (IV) на активність деяких гліколітичних і
протеолітичних ферментів мікроорганізмів

Варбанець Л.Д.1, Мацелюх О.В.1, Нідялкова Н.А.1, Гудзенко О.В.1, Авдіюк К.В.1, Шматкова Н.В.2, Сейфулліна І.Й.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Одеський національний університет ім. І.І. Мечнікова
м. Одеса, Україна

Досліджували вплив координаційних сполук германію (IV) і стануму (IV): комплекс германію (IV) з нікотинамідом (Nad) [GeCl2(Nad)4]Cl2 (1), комплекси стануму (IV) з 2-гідроксибензоїлгідразоном 4-диметиламінобензальдегиду (2-OH-HBdb) [SnCl4(2-OH-Bdb·H)] (2), 3-гідрокси-2-нафтоїлгідразоном 2-гідроксинафтальдегиду (3-OH-H2Lnf) [SnCl3(3-OH-HLnf)] (3) та ізонікотиноїлгідразоном 2-гідроксибензальдегіду [SnCl3(Is·H)] (4) на активність пептидаз 1 і 2 Bacillus thuringiensis, α-L-рамнозидаз Cryptococcus albidus, Eupenicillium erubescens та α-амілази Aspergillus flavus var. oryzae. Результати свідчать, що всі досліджені сполуки по-різному впливають на активність досліджуваних ферментів: суттєво не змінюють еластолітичну активність пептидаз 1 и 2 B. thuringiensis, повністю інгібують амілазу A. flavus var. oryzae, активують або пригнічують активність α-L-рамнозидаз C. albidus та E. erubescens. Значні відмінності впливу сполук (3, 4) на активність були спостережені у разі останніх. Особливість впливу (1) порівняно з (2-4) вірогідно пов’язана з наявністю різних центральних атомів комплексоутворювачів: германію (IV) (1) та стануму (IV) (2-4). Деяку подібність в пригніченні α-L-рамнозидази C. аlbidus сполуками (1) і (4) можна пояснити присутністю піридинового кільця в молекулах їх лігандів. Найменш активною виявилася сполука (2) з координаційним вузлом {SnCl4ON}. Характери активності (3, 4) виявилися зовсім різними: суттєве підвищення α-L-рамнозидази C. аlbidus і повне пригнічення α-L-рамнозидази E. еrubescens (3), а  для (4) спостерігалась зворотна картина. З урахуванням однакового координаційного вузла {SnCl3О2N} головну роль у даному випадку відіграє зміна гідразидного фрагменту в молекулах їх лігандів.

Kлючові слова: Bacillus thuringiensis, Cryptococcus albidus, Eupenicillium erubescens, Aspergillus flavus var. oryzae, пептидази, α-L-рамнозидази та α-амілаза, координаційні сполуки германію (IV) і стануму (IV).

Повний текст (PDF, укр)