Mikrobiol. Z. 2014; 76(4):9-16.

Вплив важких металів на синтез поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii ІМВ В-7405 

Пирог Т.П.1,2, Конон А.Д.1, Покора Х.А.1, Шевчук Т.А.2, Іутинська Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирска, 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували утворення поверхнево-активних речовин (ПАР) Nocardia vacсinii IМВ В-7405 за внесення Cd2+, Pb2+ і Cu2+ у середовище з вуглеводнями і гліцерином.
Встановлено, що добавлення 0,1 мМ Cu2+ в експоненційній фазі росту штаму IМВ В-7405 на гліцерині або спільне внесення Cu2+ (0,1 мМ) і Cd2+ (0,3 мМ), Cu2+ (0,1 мМ) і Pb2+ (0,3 мМ) у стаціонарній фазі супроводжувалося підвищенням умовної концентрації ПАР на 53 і 20−26% відповідно порівняно з показниками на середовищі без катіонів металів. Показано, що поверхнево-активні речовини N. vacсinii ІМВ В-7405 захищають клітини продуцента від дії важких металів. Після видалення ПАР виживання клітин за присутності Cu2+(1,5–2,5 мМ), Cd2+ або Pb2+ (0,1–0,3 мМ) знижувалося у кілька разів (до 5–45%).
Встановлено інгібувальну дію Cu2+ на активність алкангідроксилази (першого ферменту катаболізму вуглеводнів) і стимулювальну – на активність фосфоенолпіруватсинтетази (ферменту біосинтезу поверхнево-активних гліколіпідів) у N. vacсinii ІМВ В-7405.

Kлючові слова: поверхнево-активні речовини, важкі метали, захисні функції, біосинтез.

Повний текст (PDF, рос)