Mikrobiol. Z. 2013; 75(6):36-40.

Біологічні властивості умовно патогенних бактерій - збудників гострих кишкових інфекцій

Малиш Н.Г., Голубнича В.М., Чемич М.Д.

Сумський державний університет
вул. Римського-Корсакова 2, Суми, 40007, Україна

Вивчена етіологічна роль умовно патогенних бактерій у виникненні гострих кишкових інфекцій у Сумській області. Встановлено, що штами Klebsiella рneumoniaе, Staphylococcus аureus і Enterobacter сloacae характеризувалися вираженою фенотиповою гетерогенністю. У 85,0 ± 5,6 % досліджених штамів K. рneumoniaе, 30,0 ± 7,2 % E. сloacae, 20,0 ± 5,6 % S. аureus виявлені фактори патогенності, що забезпечують їх здатність до адгезії та персистенції (антиінтерферонова і антикомплементарна активність).

Kлючові слова: гострі кишкові інфекції, умовно патогенні мікроорганізми, адгезія, персистенція.

Повний текст (PDF, рос)