Mikrobiol. Z. 2013; 75(5):18-26.

Вплив факторів росту і деяких мікроелементів на синтез поверхнево-активних
речовин Аcinetobacter calcoaceticus ИМВ В-7241

Пирог Т.П.1,2, Шевчук Т.А.2, Мащенко О.Ю.1, Парфенюк С.А.1, Іутинска Г.О.2

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували вплив дріжджового автолізату і мікроелементів на синтез поверхнево-активних речовин (ПАР) за умов росту Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на різних вуглецевих субстратах (н-гексадекан, етанол, гліцерин).
Показано можливість заміни дріжджового автолізату і суміші мікроелементів у складі етанол- і н-гексадеканвмісних середовищ на сульфат міді (0,16 мкмоль/л) і сульфат заліза (3,6 мкмоль/л), а у середовищі з гліцерином – на 0,21 ммоль/л КCl, 38 мкмоль/л сульфату цинку і 0,16 мкмоль/л сульфату міді. За таких умов культивування штаму ІМВ В-7241 концентрація ПАР у 1,2–1,6 разів перевищувала цей показник на середовищах з дріжджовим автолізатом і мікроелементами.
Встановлено активуючу дію невисоких (0,01 мМ) концентрацій Fe2+ на активність ферментів біосинтезу поверхнево-активних аміно- (НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназа) і гліколіпідів (фосфоенолпіруват(ФЕП)-синтетаза, ФЕП-карбоксикіназа), а також анаплеротичної реакції (ФЕП-карбоксилаза). Необхідність введення катіонів цинку у гліцеринвмісне середовище зумовлене їх стимулюючим впливом на активність 4-нітрозо-N,N-диметиланілін-залежної алкогольдегідрогенази – одного з ферментів катаболізму цього субстрату у A. calcoaceticus ІМВ В-7241.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, інтенсифікація біосинтезу, поверхнево-активні речовини, фактори росту, мікроелементи.

Повний текст (PDF, рос)