Mikrobiol. Z. 2013; 75(4):3-7.

Фізико-хімічні властивості фібринолітичної пептидази Вacillus thuringiensis IMB B-7324

Нідялкова Н.А., Мацелюх О.В., Варбанець Л.Д.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Дослідження фізико-хімічних властивостей фібринолітичної пептидази Bacillus thuringiensis IMB B-7324 показало, що ензим проявляє оптимальну фібринолітичну активність при рН 10,0 і температурі 50 ˚С. Стабільність пептидази зберігалася в інтервалі значень рН від 6,0 до 11,0 і температури від 20 до 50 °С протягом 1 год. Пригнічення активності фібринолітичної пептидази етиленглікольтетраоцтовою кислотою (ЕГTA) і динатрієвою сіллю етилендіамінотетраоцтвої кислоти (трилон Б) свідчить про її належність до групи металопептидаз. Встановлено, що катіони Ag+, Mg2+ і Ba2+ підвищують фібринолітичну активність на 40 %, 25 % і 30 %, відповідно, в той час як Са2+, Zn2+, Cu2+, Pb2+ і Hg2+ знижують її на 30-60 %. Деякі з досліджуваних аніонів (F-, Br-, SO42-, S2O32-, AsO43-, NO3- і NO2-) на 25-100 % пригнічують активність фібринолітичної пептидази B. thuringiensis IMB B-7324.

Kлючові слова: Bacillus thuringiensis, фібринолітична пептидаза, рН- і термооптимум, металопептидази.

Повний текст (PDF, укр)