Mikrobiol. Z. 2013; 75(3):32-40.

Вплив рН на синтез поверхнево-активних речовин
Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241

Пирог Т.П.1,2, Антонюк С.І.1, Конон А.Д.1, Шевчук Т.А.2, Парфенюк С.А.1

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували синтез позаклітинних метаболітів з поверхнево-активними та емульгуючими властивостями за підтримки рН на рівні 5,0−8,0 у процесі культивування Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на середовищі з етанолом (2 %, об’ємна частка). Встановлено, що оптимальним для синтезу поверхнево-активних речовин (ПАР) A. calcoaceticus ІМВ В-7241 є нейтральне значення рН. Підтримка рН на рівні 7,0 за допомогою розчину КОН супроводжувалася збільшенням кількості синтезованих ПАР у 1,8 разів порівняно з показниками процесу без регуляції рН. Заміна КОН на NaOH для підтримки рН на оптимальному рівні призводила до зниження концентрації ПАР у 1,2−1,5 рази, що зумовлене інгібуючим впливом катіонів натрію на активність ферментів біосинтезу поверхнево-активних аміно- і гліколіпідів A. calcoaceticus ІМВ В-7241. Нейтралізація середовища розчином КОН у процесі культивування штаму ІМВ В-7241 з наступним внесенням у кінці експоненційної фази фумарату (0,01 %) і цитрату (0,01 %) супроводжувалася підвищенням кількості синтезованих ПАР у 1,2 рази порівняно з показниками аналогічного процесу без нейтралізації та в 3,5 рази порівняно з культивуванням бактерій на етанолі без органічних кислот і регуляції рН.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, регуляція рН, поверхнево-активні речовини, біосинтез, активність ферментів.

Повний текст (PDF, рос)