Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):57-66.

Полігалактуроназна активність мікроскопічних грибів різних трофічних груп

Курченко І.М.

Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Проведено порівняльне вивчення полігалактуроназної активності 85 сапрофітних, фітопатогенних та ендофітних штамів Fusarium poae, Alternaria alternata, Penicillium funiculosum і Mycelia sterilia. Встановлено, що загалом ферментативна активність штамів Mycelia sterilia і P. funiculosum була значно вищою, ніж штамів A. alternata та F. poae. Більшість вивчених штамів проявляли середній рівень полігалактуроназної активності. Висока активність була характерною лише для ендофітних штамів: F. poae, P. funiculosum і Mycelia sterilia. Не встановлено чіткої залежності рівня полігалактуроназної активності вивчених штамів від швидкості лінійного росту, терміну культивування, а також виду й органу рослини-хазяїна, з яких вони були виділені. Наявність полігалактуронази у домінуючих видів та видів, що часто зустрічаються, ендофітних грибів болотних рослин Полісся України свідчить про те, що ендофітні мікроскопічні гриби відіграють суттєву роль в гідролізі пектинових речовин рослинних тканин, а також міграції мінеральних елементів в болотних екосистемах.

Kлючові слова: мікроскопічні гриби, фітопатогени, сапрофіти, ендофіти, полігалактуроназна активність.

Повний текст (PDF, рос)