Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):37-44.

Вплив сполук перехідних металів на активність супероксиддисмутази сірковідновлювальних
бактерій Desulfuromonas acetoxidans

Василів О.М., Гнатуш С.О.

1Львівський національний університет імені Івана Франка
вул. Грушевського 4, м. Львів, 79005, Україна

Супероксиддисмутаза як один із ензимів антиоксидантної системи захисту клітин каталізує дисмутацію супероксидного аніон-радикалу (О2-) з утворенням О2 та Н2О2. Досліджено вплив сполук перехідних металів, зокрема FeSO4, FeCl3, MnCl2, NiCl2 та CoCl2 на активність супероксиддисмутази сірковідновлювальних бактерій Desulfuromonas acetoxidans. Максимальну активність досліджуваного ензиму спостерігали за впливу 1,0 мМ NiCl2, 2,0 мМ CoCl2 і MnCl2 відповідно на другу добу, та за впливу 1,0 мМ FeCl3 і FeSO4 на третю добу культивування, порівняно з контролем. Збільшення часу культивування та концентрації сполуки металу в середовищі зумовлювали пригнічення активності супероксиддисмутази.

Kлючові слова: супероксиддисмутаза, сіркобактерії, Desulfuromonas acetoxidans, перехідні метали, Ni2+, Co2+, Fe3+, Fe2+, Mn2+.

Повний текст (PDF, укр)