Mikrobiol. Z. 2013; 75(2):10-20.

Вплив одновалентних катіонів на синтез поверхнево-активних речовин
Аcinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241

Пирог Т.П.1,2, Шевчук Т.А.2, Антонюк С.І.1, Кравченко Є.Ю.1, Іутинська Г.О.2

1Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

2Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

Досліджено вплив одновалентних катіонів на активність ключових ферментів С2-метаболізму у продуцента поверхнево-активних речовин (ПАР) Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, вирощеного на етанолі.
Встановлено, що катіони калію є інгібіторами піролохінолінхінон-залежних алкоголь- і ацетальдегіддегідрогеназ, ферментів біосинтезу поверхнево-активних аміноліпідів (НАДФ+-залежної глутаматдегідрогенази) і гліколіпідів (фосфоенолпіруват(ФЕП)-карбоксикінази), а катіони амонію – активаторами цих ферментів і ФЕП-карбоксилази. Зниження у середовищі культивування концентрації катіонів калію до 1 мМ і підвищення вмісту амінного азоту до 10 мМ в результаті заміни нітрату калію на еквімолярну за азотом концентрацію сечовини супроводжувалося збільшенням активності ферментів метаболізму етанолу і біосинтезу ПАР, а також підвищенням у 2 рази умовної концентрації поверхнево-активних речовин.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, метаболізм етанолу, інтенсифікація біосинтезу, поверхнево-активні речовини, ключові ферменти.

Повний текст (PDF, рос)