Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):3-13.

Вплив Cu2+ на синтез поверхнево-активних речовин Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241
і Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017

Пирог Т.П.1,2, Конон А. Д.1, Софілканич А.П.1, Шевчук Т.А.2, Парфенюк С.А.1

1Національний університет харчових технологій
вул. Володимирська 68, Київ, 01601, Україна

2Інститут мікробіології і вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України
вул. Академіка Заболотного 154, Київ МСП, Д03680, Україна

Досліджували синтез поверхнево-активних речовин (ПАР) за умов росту Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017 і Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241 на гідрофобних (н-гексадекан, рідкі парафіни, соняшникова олія) і гідрофільних (етанол) субстратах залежно від концентрації (0,01-0,5 мМ) та моменту внесення у середовище катіонів міді. Встановлено, що добавлення Cu2+ в експоненційній фазі росту штамів ІМВ В-7241 та ІМВ Ас-5017 на всіх досліджуваних субстратах супроводжувалося підвищенням умовної концентрації ПАР на 25-140 % порівняно з показниками на середовищі без катіонів міді. Максимальна інтенсифікація синтезу ПАР A. calcoaceticus ІМВ В-7241 та R. erythropolis ІМВ Ас-5017 спостерігалася у разі внесення Cu2+ у середовище з вуглеводнями. Підвищення синтезу ПАР за присутності катіонів міді зумовлене їх активуючим впливом на активність алкангідроксилази обох штамів, а також 4-нітрозо-N,N-диметиланілін-залежної алкогольдегідрогенази та ферментів біосинтезу поверхнево-активних гліко- (фосфоенолпіруват-синтетаза) та аміноліпідів (НАДФ+-залежна глутаматдегідрогеназа) у A. calcoaceticus ІМВ В-7241.

Kлючові слова: Acinetobacter calcoaceticus ІМВ В-7241, Rhodococcus erythropolis ІМВ Ас-5017, інтенсифікація біосинтезу, поверхнево-активні речовини, важкі метали, катіони міді.

Повний текст (PDF, рос)