Editorial Board

Editor-in-Chief
V.S. Pidgorskyi, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine

Deputy Editor-in-Chief
L.M. Lazarenko, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine

Executive Secretar
A.Yu. Chobotarov, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine

Editorial Board
L.V. Avdeeva, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
R.V. Bubnov, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of the NAS of Ukraine, Ukraine
I.G. Budzanivska, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
O. Golubnitschaja, Universitätsklinikum Bonn, Germany
O.M. Gromozova, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
S.O. Hnatush, Ivan Franko National University of Lviv, Ukraine
G.O. Iutynska, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
V.O. Ivanytsia, Odesa Mechnikov National University, Ukraine
S.I. Klymnyuk, Ternopil State Medical University, Ukraine
M.V. Krivtsova, Uzhhorod National University, Ukraine
G. Kunze, Leibniz Institute of Plant Genetics and Crop Plant Research, Germany
I.K. Kurdysh, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
B.P. Matselyukh, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
K. Niemczuk, National Veterinary Research Institute, Pulawy, Poland
L.A. Pasichnyk, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
V.P. Patyka, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
T.P. Pirog, National University of Food Technologies, Ukraine
O.M. Reva, University of Pretoria, South Africa
A.V. Rudenko, Institute of Urology, NAMS of Ukraine, Ukraine
S.L. Rybalko, Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, NAMS of Ukraine, Ukraine
L.A. Safronova, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
I.S. Shcherbatenko, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
V.P. Shyrobokov, Bogomolets National Medical University, Ukraine
L.M. Skivka, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Ukraine
A. Spiers, Abertay University, United Kingdom
M.Ya. Spivak, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
B.T. Stegniy, Institute of Experimental and Clinical Veterinary Medicine, Ukraine
A.A. Sybirny, Institute of Cell Biology, NAS of Ukraine, Ukraine
O.B. Tashyrev, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
F.I. Tovkach, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine
V.V. Volkohon, Institute of Agricultural Microbiology and Agro-Industrial Production, NAAS of Ukraine, Ukraine
G. Wegrzyn, University of Gdansk, Poland
V.I. Zadorozhna, Gromashevsky Institute of Epidemiology and Infectious Diseases, NAMS of Ukraine, Ukraine
S.D. Zagorodnya, Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine, Ukraine

Founders
National Academy of Science of Ukraine
Zabolotny Institute of Microbiology and Virology of NAS of Ukraine
National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine