Mikrobiol. Z. 2020; 82(3):85-86. Ukrainian.

Rostyslav Ilkovych Hvozdiak (On His 90th Birthday)

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Full text (PDF, in Ukrainian)