Mikrobiol. Z. 2020; 82(2):82-84. Ukrainian.

Semen Mykytovych Moskovets (On His 120th Birthday)

Kovalenko O.G.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Full text (PDF, in Ukrainian)