Mikrobiol. Z. 2018; 80(4):108-127.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj80.04.108

Phytoplasmosis of Bioenergy Cultures

Brzozowska A.1, Dacko M.2, Kalinichenko A.3, Petrychenko V.F.4, Tokovenko I.P.5

1Czestochowa University of Technology
19 B Armii Krajowej,  Czestochowa, 42-200, Poland

2University of Agriculture in Krakow
21 Al. Mickiewicza, Kraków, 31-120, Poland

3University of Opole
1/3 Dmowskiego Str, Opole, 45-365, Poland

4Institute of Feeds and Agriculture of Podillia, NAAS of Ukraine
16 Yunotsi Ave., Vinnitsa, 21100, Ukraine

5Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The current state of biofuel distribution in EU, USA and Ukraine and its perspectives, new alternative sources of renewable energy, advantages and disadvantages of their use have been analyzed in this review. The concept growing of energy cultures in Ukraine has been described. Prospects for the use of bioenergy cultures of the 2nd generation have been considered. Particular attention has been paid to advantages and peculiarities of growing cultures with high potential of productivity - willow and poplar. The role of phytoplasmas in plant pathology has been considered; the pathways of distribution of plant phytoplasmosis, their localization in plant-host cells, typical symptoms of plants afected phytoplasmal diseases have been described, as well as attention has been paid to the distribution of phytoplasmas in Europe and Ukraine, which are capable to affect the perspective bioenergy cultures of wood species.

Keywords: biofuels, renewable sources, phytoplasma, phytoplasmosis, bioenergy cultures, willow, poplar.

Full text (PDF, in English)

 1. Zolotarova O. Kudy priamuie biopalyvna industriia? Visnyk Natsionalnoi Akademii Nauk Ukrainy. 2010; 4:10-20. Ukrainian.
 2. Kaliuzhnyi S.V., Puzankov A.E., Varfolomeev S.D. Byohaz: problemy y reshenyia. Byotekhnolohyia. 1988; 21:180. Russian.
 3. Holub H.A., Luk`ianets S.V. Dosvid vyrobnytstva i vykorystannia biohazu v Polshi Ekonomika APK. 2011; 11:157-61. Ukrainian.
 4. Escobar J.C., Lora E.S., Venturini O.J., et al. Biofuels: Environment, technology and food security Renew. Sust. Ener. Rev. 2009; 13(6-7):1275–87. https://doi.org/10.1016/j.rser.2008.08.014
 5. Kaletnyk H.M. Udoskonalennia pravovoho zabezpechennia funktsionuvannia rynku biopalyva v Ukraini. Aktualni problemy ekonomiky. 2008; 12(90):48-52. Ukrainian.
 6. Kaletnyk H.M. Biopalyvna haluz i enerhetychna ta prodovolcha bezpeka Ukrainy. Visnyk ahrarnoi nauky. 2009; 8:62-4. Ukrainian.
 7. Informatsiino-analitychni dovidky http://ukraineinfo.us
 8. Nazarenko A.V. Biopalyvnyi potentsial Ukrainy na svitovomu rynku silskohospodarskoi produktsii. Ekonomika APK. 2010; 1:72-8. Ukrainian.
 9. Markevych K., Omelchenko V. Hlobalni enerhetychni trendy kriz pryzmu natsionalnykh interesiv Ukrainy: analit. dop. Kyiv: Zapovit. 2016:118. Ukrainian.
 10. Oliinychuk S. Suchasni y perspektyvni tekhnolohii vyrobnytstva biopalyv na svitovomu rynku. Kharchova i pererobna promyslovist. 2009; 6:11-4. Ukrainian.
 11. Enerhetychno-resursna skladova rozvytku Ukrainy. Dovhyi S., Yevdoshchuk M., Korzhnev M. ta in. Kyiv: Nika-tsentr. 2010:264. Ukrainian.
 12. Velychko S., Tretiakov O. Alternatyvna enerhetyka Ukrainy. Kharkiv: Osnova. 2010:128. Ukrainian.
 13. Alternatyvne palyvo — tvoia enerhetychna nezalezhnist. HO Za chyste dovkillia. Rivne: Druk Volyni, 2011:16. Ukrainian.
 14. Tarariko Yu.O. Perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v APK. Visnyk ahrarnoi nauky. 2010; 4:9-13. Ukrainian.
 15. Heletukha H.H., Zheliezna T.A., Kucheruk P.P., Oliinyk Ye.M. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. Analitychna zapyska BAU 9. Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy. 2014:32. Ukrainian. http://uabio.org/img/files/docs/position-paper-uabio-9-ua.pdf
 16. Roik M.V. Perspektyvy rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. Tsukrovi buriaky. 2012; 2/3:6-8. Ukrainian.
 17. Trypolska H. Ahrobioenerhetychnyi rynok Ukrainy: monohrafiia. Kyiv. 2011:264. Ukrainian.
 18. Kandul S. Polityka stymuliuvannia biopalyva v ES - popyt na ukrainskyi ripak. Propozytsiia. 2010; 6:18-21. Ukrainian.
 19. Kandul S. Novi vymohy do biopalyvnoi syrovyny v ES: shcho ochikuvaty ukrainskym ahrariiam. Propozytsiia. 2010; 6:18-21. Ukrainian.
 20. Heletukha H., Zheliezna T., Tyshaiev S. ta in. Kontseptsiia rozvytku bioenerhetyky v Ukraini. K. 2001:14. Ukrainian.
 21. Maissner F., Ukerdt F. Rozvytok vidnovliuvalnykh dzherel enerhii v Ukraini: potentsial, pereshkody i rekomendatsii shchodo ekonomichnoi polityky. Berlin Economics. Za pidtrymky: Federalnoho ministerstva dovkillia, okhorony pryrody i bezpeky yadernykh reaktoriv; na osnovi rishennia Nimetskoho Bundestahu. Ukrainian.
 22. Khivrych O.B., Kvak V.M., Kaskiv V.V. ta in. Enerhetychni roslyny yak alternatyva tradytsiinym vydam palyva. Ahrobiolohiia. 2011;6:153–7.Ukrainian.
 23. Roik M.V., Humentyk M.Ia., Mamaisur V.V. Perspektyvy vyroshchuvannia enerhetychnoi verby dlia vyrobnytstva tverdoho biopalyva. Bioenerhetyka. 2013; 2:18-9. Ukrainian.
 24. Khivrych O. Enerhetychna verba — shliakh do nezalezhnoi enerhetyky. Propozytsiia. 2014; 11:76-81. Ukrainian.
 25. Smirnov O. Perspektyvy vykorystannia verby prutovydnoi yak vidnovliuvalnoho dzherela biopalyva.Visnyk ahrarnoi nauky. 2013; 4:75-7. Ukrainian.
 26. Ivakhiv V. Enerhetychna verba yak rishennia dlia malykh mist Ukrainy. V. Ivakhiv. http://ua-energy.org/post/27476 Ukrainian.
 27. Fuchylo Ya. Enerhetychni plantatsii verby: vybir vydiv i sortiv dlia yikh stvorennia. Novyny ahrotekhniky. 2013; 3/4:46-7. Ukrainian.
 28. Topolia na biopalyvo: osoblyvosti tekhnolohii vyroshchuvannia. Propozytsiia. Holovnyi zhurnal z pytan ahrobiznesu: sait. Ukrainian. http://propozitsiya.com/ua/topolya-na-biopalivo-osoblivosti-tehnologiyiviroshchuvannya
 29. Maramorosch K., Raychaudhuri S.P. Mycoplasma Diseases of Trees and Shrubs. Academic Press, New York. 1981.
 30. McCoy R.E. Plant diseases assosiated with mycoplasma-like organisms. In: Whitcomb R.F., Tully J.G. The Mycoplasmas. Academic Press, New York. 1989:545–640. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-078405-9.50019-7
 31. Lee I.-M., Davis R.E., Gundersen-Rindal D.E. Phytoplasma: phytopathogenic mollicutes. Annual Review of Microbiology. 2000; 54:221–55. https://doi.org/10.1146/annurev.micro.54.1.221
 32. Braun E.J., Sinclair W.A. Histopathology of phloem necrosis in Ulmus americana. Phytopathology. 1976; 66(5):598–607. https://doi.org/10.1094/Phyto-66-598
 33. Schneider H. Graft transmission and host range of the pear decline causal agent. Phytopathology. 1970; 60(2):204-7. https://doi.org/10.1094/Phyto-60-204
 34. Rosenberger D.A., Jones A.L. Spread of X-disease in Michigan peach orchards. Plant Dis. Reptr. 1971; 61(10):830-34.
 35. Weintraub P.G., Beanland L. Insect vectors of phytoplasmas. Ann. Rev. Entomol. 2006; 51:91-111. https://doi.org/10.1146/annurev.ento.51.110104.151039
 36. Berges R., Rot M., Seemuller E. Range of phytoplasma concentrations in various plant hosts as determined by competitive polymerase chain reaction.Phytopathology. 2000; 90:1145-52. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2000.90.10.1145
 37. Vlasov Yu.Y., Henyte L.P., Samsonova L.N. Akholeplazmy – patoheny rastenyi. Mynysterstvo selskoho khoziaistva, Vylnius. 1985:77. Russian.
 38. Seemüller E., Garnier M., Schneider B. Mycoplasmas of plants and insects. In: Razin S., Hermann R., eds. Molecular Biology and Pathogenicity of Mycoplasmas. Kluwer Academic/Plenum Publishers, New York. 2002:9–115. https://doi.org/10.1007/0-306-47606-1_5
 39. Sinclair W.A., Griffiths H.M. Ash yellows and its relationship to dieback and decline of ash. Ann. Rev. Phytopathol. 1994; 32:49-60. https://doi.org/10.1146/annurev.py.32.090194.000405
 40. Sinclair W.A., Griffiths H.M., Davis R.E. Ash yellows and lilac witch broom: phytoplasmal diseases of concern to forestry and horticulture. Plant Disease. 1996; 80:468-75. https://doi.org/10.1094/PD-80-0468
 41. Lim P.O., Sears B.B. 16S rRNA sequence indicates that plant-pathogenic mycoplasmalike organisms are evolutionarily distinct from animal mycoplasmas. J. Bacteriol. 1989; 171:5901-6. https://doi.org/10.1128/jb.171.11.5901-5906.1989
 42. Gundersen D.E., Lee I-M., Rehner S.A., Davis R.E., Kingsbury D.T. Phylogeny of mycoplasmalike organisms (phytoplasmas), a basis for their classification. J. Bacteriol. 1994; 176:5244-54. https://doi.org/10.1128/jb.176.17.5244-5254.1994
 43. Lee I-M., Zhao Y., Bottner K.D. Sec Y gene sequence analysis for finer differentiation of diverse strains in the aster yellows phytoplasma group. Molecular and Cellular Probes. 2006; 20:87-91. https://doi.org/10.1016/j.mcp.2005.10.001
 44. Martini M., Lee I-M., Bottner K.D., Zhao Y., Botti S. and other. Ribosomal protein gene-based phylogeny for finer differentiation and classification of phytoplasmas. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2007; 57:2037-51. https://doi.org/10.1099/ijs.0.65013-0
 45. Hodgetts J., Boonham N., Mumford R., Harrison N., Dickinson M. Phytoplasma phylogenetics based on analysis of secA and 23S rRNA gene sequences for improved resolution of candidate species of `Candidatus Phytoplasma`. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2008; 58:1826-37. https://doi.org/10.1099/ijs.0.65668-0
 46. Lee I.-M., Hammond R.W., Davis R.E., Gundersen D.E. Universal amplification and analysis of pathogen 16S rRNA for classification and identification of mycoplasmalike organisms. Phytopathology. 1993; 83:834-42. https://doi.org/10.1094/Phyto-83-834
 47. Lee I-M., Gundersen-Rindal D.E., Davis R.E., Batroszyk I.M. Revised classification scheme of phytoplasmas based on RFLP analyses of 16S rRNA and ribosomal protein gene sequences. Int. J. Syst. Bacteriol. 1998; 48:1153-69. https://doi.org/10.1099/00207713-48-4-1153
 48. Lee I.-M., Martini M., Marcone C., Zhu S.F. Classification of phytoplasma strains in the elm yellows group (16SrV) and proposal of 'Candidatus Phytoplasma ulmi' for the phytoplasma associated with elm yellows. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2004; 54:337-47. https://doi.org/10.1099/ijs.0.02697-0
 49. Lee I.-M., Gundersen D.E., Davis R.E., Bottner K.D., Marcone C., Seemüller E. 'Candidatus Phytoplasma asteris', a novel phyoplasma taxon associated with aster yellows and related diseases. Int. J. Syst. Evol. Microbiol. 2004; 54:1037-48. https://doi.org/10.1099/ijs.0.02843-0
 50. IRPCM Phytoplasma/Spiroplasma Working Team – Phytoplasma Taxonomy Group:`Candidatus Phytoplasma`, a taxon for the wall-less, non-helical prokariotes that colonize plant phloem and insects. International. J. Syst. Evolution. Microbiol. 2004; 54:1243-55. https://doi.org/10.1099/ijs.0.02854-0
 51. Cvrković T., Jović J., Mitrović M., Petrović A., Krnjajić S., Malembic-Maher S., Toševski, I. First report of alder yellows phytoplasma on common alder (Alnus glutinosa) in Serbia. Plant Pathology. 2008; 57:773. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2008.01880.x
 52. Davis R.E., Dally E.L., Zhao Y., Lee I.-M., Jomantiene R., Detweiler A.J., Putnam M.L. First report of a new subgroup 16SrIX-E ('Candidatus Phytoplasma phoenicium'-related) phytoplasma associated with juniper witches' broom disease in Oregon, USA. Plant Pathology. 2010; 59:1161. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02294.x
 53. Griffiths H.M., Gundersen D.E., Sinclair W.A., Lee I.-M., Davis R.E. Mycoplasmalike organisms from milkweed, goldenrod and spirea represent two new 16S rRNA subgroups and three new strain subclusters related to peach X-disease MLOs. Can. J. Plant Pathol. 1994; 16:255-60. https://doi.org/10.1080/07060669409500728
 54. Griffiths H.M., Sinclair W.A., Davis R.E., Lee I.-M., Dally E.L., Guo Y.-H., Chen T.A., Hibben C.R. Characterization of mycoplasmalike organisms from Fraxinus, Syringa and associated plants from geographically diverse sites. Phytopathology. 1994; 84:119-26. https://doi.org/10.1094/Phyto-84-119
 55. Griffiths H.M., Sinclair W.A., Boudon-Padieu E., Daire X., Lee I.-M., Sfalanga A., Bertaccini A. Phytoplasmas associated with elm yellows: molecular variability and differentiation from related organisms.Plant Disease.1999; 83:1101-4. https://doi.org/10.1094/PDIS.1999.83.12.1101
 56. Jacobs K.A., Lee I.-M., Griffiths H.M., Miller F.D., Bottner K.D. A new member of the clover proliferation phytoplasma group (16SrVI) associated with elm yellows in Illinois. Plant Disease. 2003; 87:241-46. https://doi.org/10.1094/PDIS.2003.87.3.241
 57. Griffiths H.M., Sinclair W.A., Smart C.D., Davis R.E. The phytoplasma associated with ash yellows and lilac witches' broom: 'Candidatus Phytoplasma fraxini'.Int. J. Syst. Bacteriol. 1999; 49:1605-14. https://doi.org/10.1099/00207713-49-4-1605
 58. Matteoni J.A., Sinclair W.A. Elm yellows and ash yellows. In: Hiruki, C., ed. Tree Mycoplasma Diseases and Epidemiology. University of Alberta, Edmonton, Alberta, Canada. 1988.
 59. Mou H.-Q., Xu X., Wang R.-R., Tian Q., Wei Y., Zhu S.-F., Liao X.-L., Zhao W.-J. Salix tetradenia Hand.-Mazz: a new natural plant host of 'Candidatus phytoplasma'. Forest Pathology. 2014; 44(1):56-61. https://doi.org/10.1111/efp.12068
 60. Wei T, Wu Y, Hou W, Wu K, Li Y, Zhang J, Sun R. Molecular classification of a phytoplasma associated with willow yellow disease. Article in Chinese. 2009; 49(3):389-94.
 61. Berges R., Cousin M.-T., Roux J., Maurer R., Seemuller E. Detection of phytoplasma infections in declining Populus nigra `Italika` trees and molecular differentiation of the aster yellows phytoplasma identified in various Populus species. Eur. J. Forest Pathol. 1997; 27:33-43. https://doi.org/10.1111/j.1439-0329.1997.tb00851.x
 62. Seruga M., Skoric D., Botti S., Paltinieri S., Juretic N, Betraccini A. Molecular characterization of a phytoplasma from the aster yellows (16Srl) group naturally infecting Populus nigra L. `Italika` trees in Croatia. Forest Pathol. 2003; 33:113-25. https://doi.org/10.1046/j.1439-0329.2003.00312.x
 63. Music M.S., Novokmet M., Krajacic M., Skoric D. Distribution of phytoplasma diseases in the Lombardy poplar tree population of Zagreb urban area. Acta Botanica Croatia. 2008; 67:119-30.
 64. Wei T., Wu Y.F., Wu K.K., Hou W., Li Y.R. First report of a 16SrI-C group phytoplasma associated with yellows-type disease affecting willow plants in China. Plant Disease. 2009; 93:197. https://doi.org/10.1094/PDIS-93-2-0197B
 65. Jomantiene R., Valiunas D., Ivanauskas A., Urbanavieiene L., Staniulis J., Davis R.E. Larch is a new host for a group 16SrI, subgroup B, phytoplasma in Ukraine. Bulletin of Insectology. 2011; 64:101-2.
 66. Lin C.-P., Huang J.-P., Wu C.-S., Hsu C.-Y., Chaw S.-M. Comparative chloroplast genomics reveals the evolution of Pinaceae genera and subfamilies. Genome Biology and Evolution. 2010; 2:504-17. https://doi.org/10.1093/gbe/evq036
 67. Davis R.E., Dally E.L., Zhao Y., Lee I.-M., Jomantiene R., Detweiler A.J., Putnam M.L. First report of a new subgroup 16SrIX-E (`Candidatus` Phytoplasma phoenicium`-related) phytoplasma assosiated with juniper witches broom disease in Oregon, USA. Plant Pathology. 2010; 59:1161. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2010.02294.x
 68. Schneider B., Torres E., Martin M., Schroder M., Behnke H.D., Seemuller E. `Candidatus` Phytoplasma pini`, a novel taxon from Pinus sylvestris and Pinus halepensis. Int. J. Syst. Evolution. Microbiol. 2005; 55:303-7. https://doi.org/10.1099/ijs.0.63285-0
 69. Kamiska M., Berniak H. 'Candidatus Phytoplasma asteris' in Fraxinus excelsior and its association with ash yellows newly reported in Poland. Plant Pathol. 2009; 58:788. https://doi.org/10.1111/j.1365-3059.2009.02037.x