Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):120-123. Ukrainian.

Bogdan Pavlovych Matselyukh (On His 85th Birthday)

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Full text (PDF, in Ukrainian)