Mikrobiol. Z. 2017; 79(5):91-104. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj79.05.091

Features of Formation the Spatial-Functional Structure of Microbial Biome of Soil and
its Activity at the Transformation of Plant Residues

Patyka M.V.1, Kolodiazhnyi O.Yu.1, Ibatullin І.І.1, Patyka T.I.1, Borko Yu.P.2

1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
13 Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

2Institute of Agriculture, NAAS of Ukraine
2-B Mashynobudivnikyv Str., Chabany, Kyiv region, 08162, Ukraine

Aim. Complex assessment of infuence on the formation of spatial and functional structure of soil microbial communities ways of making the straw cereals crops and study “core” prokaryotes metagenome, that involved in the transformation of plant residues in soil. Methods. The number of microorganisms in the soil profle was determined by seeding of soil suspensions on agar nutrient media. Analysis of metagenomic composition and phylotypical structure of prokaryotic complex was executed by T-RFLP method. Functional activity of microbial communities was determined behind the speed of emission of CO2 and residual content straw in the soil by fotation method. Phenological observation of plant growth and development was carried out behind methodics of State variety trials. Results. Impact of ways the straw making on features of microbial biome formation in the soil profle and its functional structure was studied. It was shown distribution of the number of microorganisms in soil profle by the results of fractal analysis. Metagenomic composition of prokaryotic complex that formed during the transformation of organic matter in the soil was analysed. They were determined biometric parameters of the barley plants growth in vegetative experiment that demonstrates the effectiveness of the plantmicrobial interactions formation on the background of mineral nutrition. Conclusions. Adding straw into the soil as organic fertilizer has a favourable effect on the formation of microbial community and enhancing its functional activity. Signifcant increase of phylotypical diversity of prokaryotes metagenome by adding straw to a depth of 0 – 5 cm occurred at the expense to members of phylum Proteobacteria. It testifes to their active participation in the transformation of organic matter. Positive infuence of the biopreparation Ekstrakon for accelerates the transformation of straw and improvement of the plant-microbial interactions formation was established.

Key words: microbial biome, metagenome of prokaryotes, spatial-functional structure, T-RFLP-analysis, biodiversity, trophic chains, activity of microbial communities, straw.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Aleksandrova L.N. Organicheskoe veshchestvo pochvy i protsessy ego transformatsii. Moscow: Nauka, 1980.
 2. Vernadskiy V.I. Zhivoe veshchestvo. Moscow: Nauka, 1978.
 3. Gadzalo Ya.M., Patyka N.V., Zarishnyak A.S. Agrobiologiya rizosfery rasteniy: monografiya. Kyiv: Agrarna nauka, 2015.
 4. Zenova G.M., Stepanova A.L., Likhacheva A.A., Manucharova N.A. Praktikum po biologii pochv: Uchebnoe posobie. Moscow: Izdatelstvo MGU, 2002.
 5. Kolodyazhnyi O.Yu., Andronov Ye.Ye., Patyka M.V. Molekulyarno-biolohichne otsinyuvannya prokariotnoho kompleksu chornozemu typovoho za vyroshchuvannya pshenytsi ozymoi. Zbirnyk naukovykh prats NNTs «Instytut zemlerobstva NAAN». 2014; 1-2:61–67.
 6. Kolodyazhnyi A.Yu., Patyka N.V., Orlova O.V. Osobennosti formirovaniya metagenoma i funktsionalnoy struktury mikrobnogo kompleksa pri vnesenii solomy v pochvu. Naukovo-praktichniy zhurnal «Zbalansovane prirodokoristuvannya». 2014; 2:61–68.
 7. Labutova N.M. Metody izucheniya pochvoobitayushchikh mikroorganizmov: ucheb. posobie. SPbGU, 2008. P. 13–16.
 8. Metodyka derzhavnoho sortovyprobuvannya silskohospodarskykh kultur. Kyiv: Alefa, 2000.
 9. Netrusov A.I., Egorova M.A., Zakharchuk L.M., Kolotilova N.N., Kotova B.I., Semenova E.V. Praktikum po mikrobiologii: ucheb. posobie Moscow: Izdat. tsentr «Akademiya», 2005.
 10. Patyka M.V. Konsortsium gruntovykh mikroorhanizmiv dlya transformatsii orhanichnykh rechovyn v humusopodibnu substantsiyu ta aktyvizatsii trofichnykh zv'yazkiv u systemi «grunt-roslyna» ta sposib otrymannya na yoho osnovi biolohichnoho preparatu. Pat. 112403 UA S2 a201602547, 25.08.2016. Byul. 16.
 11. Patyka M.V., Tanchyk S.P., Kolodyazhnyi O.Yu., Ivanyuk M.F., Kruhlov Yu.V., Melnychuk M.D., Patyka T.I. Formuvannya bioriznomanittya ta filotypovoi struktury eubakterialnoho kompleksu chornozemu typovoho pry vyroshchuvanni pshenytsi ozymoi. Dopovidi NAN Ukrainy. 2012; 11:163–171.
 12. Patyka N.V., Kolodyazhnyi O.Yu., Ibatullin I.I. Otsenka metagenoma i detektsiya funktsionalno znachimykh polimorfizmov prokariot pochvy s ispolzovaniem metoda pirosekvenirovaniya. Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):43–51.
 13. Nannipieri P., Ascher J., Ceccherini M.T., Landi L., Pietramellara G., Renella G. Microbial diversity and soil functions. European Journal of Soil Science. 2003; 54:655–670. https://doi.org/10.1046/j.1351-0754.2003.0556.x
 14. Patyka N.V., Bublik N.A., Patyka T.I., Kitaev O.I. Rhizospheric trophic chain: the role and stability in soil processes and ecosystems. Analytical Chemistry from Laboratory to Process Line. Canada: Apple Academic Press, Inc, 2016. P. 279–287.
 15. Schmidt T.M., Waldron C. Microbial Diversity in Soils of Agricultural Landscapes and Its Relation to Ecosystem Function. The Ecology of Agricultural Landscapes: LongTerm Research on the Path to Sustainability. New York: Oxford University Press, 2015. P. 135–157.
 16. Schütte U. M, Abdo Z., Bent S.J., Shyu C., Williams C.J., Pierson J.D., Forney L.J. Advances in the use of terminal restriction fragment length polymorphism (T-RFLP) analysis of 16S rRNA genes to characterize microbial communities. Appl. Microbiol. Biotechnol. 2008. P. 365–380. https://doi.org/10.1007/s00253-008-1565-4