Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):102-108. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.04.102

Effect of Cropping Systems on the Biological Activity of Typical Chernozem
in the Forest of Ukraine

Tsyuk О.А., Kyrylyuk V.I.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
11 Heroiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

Highlights the results of studies of the effect of industrial systems, environmental and biological agriculture on soil microbial activity in crops of sugar beet. Ecological agriculture model activates the biological soil processes, manifested in the strengthening of their CO2 allocation, and increase cellulolytic enzyme activity. Regardless of the model of agriculture is the maximum number of microorganisms in the upper portion of the treated layer to the depth of their number decreases. The industrial model of agriculture dramatically reduces soil biogennist and changes microbiocenosis structure in an undesired direction of increasing the initiators of organic matter mineralization.

Key words: system of agriculture, micro-organisms, proteases, phosphatases, soil phytotoxicity.

Full text (PDF, in Russian)

 1. Berdnikov O.M., Potapenko L.V. Ahrokhimichni i ahroekolohichni aspekty systemy udobrennya ozymykh zernovykh kultur. Chernihivshchyna ahrarna. 2013; 23:12–14.
 2. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Datsenko V.K., Krugova E.D., Kirichenko E.V., Melnikova N.N., Mikhalkiv L.M. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Vol. 1. Kyiv: Logos, 2010.
 3. Volkohon V.V., Dimova S.B., Volkohon K.I., Borulko R.O., Berdnikov O.M. Vplyv mikrobnykh preparativ na zasvoyennya kulturnymy roslynamy pozhyvnykh rechovyn. Visnyk ahrarnoi nauky. 2010; 5:25–28.
 4. Volkohon V.V., Nadkernychna O.V., Tokmakova L.M., Melnychuk T.M., Chaykovska L.O. Eksperymentalna hruntova mikrobiolohiya: monohrafiya. Pod red. V.V. Volkohon. Kyiv: Ahrarna nauka, 2010.
 5. Iutinskaya G.A., Ostapenko A.D., Andriyuk E.I. Struktura korrelyatsionnykh pleyad kak pokazatel osobennostey mikrobnykh soobshchestv temno-seroy lesnoy pochvy. Mikrobiol. Z. 1993; 2:7–12.
 6. Mikhaylova N.A., Grinko O.M. Bakterii roda Bacillus – produtsenty biologicheski aktivnykh veshchestv antimikrobnogo deystviya. Zhurn. mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. 2010; 3:85–89.
 7. Odum Yu. Ekologiya. Moscow: Mir, 1986.
 8. Tepper E.Z., Shilnikova V.K., Pereverzeva G.I. Praktikum po mikrobiologii: uchebnoe posobie dlya vuzov. Pod. red. V.K. Shilnikovoy. Moscow: Drofa, 2005.
 9. Terentev P.V. Metod korrelyatsionnykh pleyad. Vestnik Leningradskogo un-ta. 1959; 9:137–141.
 10. Titova L.V., Leonova N.O., Antipchuk A.F. Azotfiksiruyushchie mikroorganizmy v mikrobno-rastitelnykh sistemakh. Bioregulyatsiya mikrobno-rastitelnykh sistem. Pod red. Iutinska G.A., Ponomarenko S.P. Kyiv: Nichlava, 2010. P. 99–195.
 11. Tuev N.A. Mikrobiologicheskie protsessy gumusoobrazovaniya. Moscow: Agropromizdat, 1989.
 12. Shusteruk T.Z. Ekolohichna otsinka biolohichnoho stanu riznykh typiv gruntiv ahroekosystem Ukrainy. Nauk. visn. Uzhhorodskoho universytetu. Ser. Biolohiya. 2006; 18:227–230.
 13. Chen S.K., Subler S., Edwards C.F. Effects of the fungicides benomil, captan and chlorothalonil on soil microbial activity and nitrogen dynamics. Soil Biol. Biochem. 2001; 33:1971–1980. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(01)00131-6
 14. Kloepper J.W., Ryu C.M., Zhang S.A. Induced systemic resistance and promotion of plant growth of Bacillus sp. Phytopathology. 2004; 94:1259–1266. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2004.94.11.1259