Mikrobiol. Z. 2016; 78(4):90-101. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.04.090

The Complex Estimate of the Rhizobium Nodulation Ability and the Features of Soybean Symbiotic
Systems Formation at the Microbial Compositions Seed Inoculation

Kyrychenko O.V.

Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine
31/17 Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

The features of the soybean symbiotic systems formation and carry out the complex estimate of the rhizobium nodulation ability at the seed inoculation of the microbial compositions on the bases of nodule bacteria, azotobacter and phytolectins (soybean seeds lectin, wheat germ agglutinin) were studied in the green-house experiments with a soil cultures. It was shown, that complex inoculants accelerate the process of becoming infected of plants by rhizobia in the early stages of soybean development; contribute to the expansion of the spectrum of genetically determined ability of nodule bacteria in the formation of a certain number of nodules on the host plant during the growing season as well as the formation of more root nodules with more of their weight during the second half of the growing season of soybean and significant increase mass of the one nodule and also slow the root nodules aging process at the end of the growing season compared with a rhizobial monoinoculant. It was proposed to use a complex of criteria in the estimating of the rhizobia nodulation ability in the microbial compositions: “nodulation activity”, “nodulation range”, “the number of nodules on the plant”, “mass of nodules per plant”, “mass of one nodule”, which are indicative for different stages of the symbiosis formation.

Key words: soybean, symbiosis, microbial compositions, rhizobium, azotobacter, phytolectins, nodulation ability.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Antypchuk A.F., Pilyashenko-Novokhatnyi A.I., Yevdokymenko T.M. Praktykum z mikrobiolohii. Kyiv: Universytet Ukraina, 2011.
 2. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Petrichenko V.F., Nadkernichnaya E.V., Kirichenko E.V. Biologicheskaya fiksatsiya azota: assotsiativnaya azotfiksatsiya. Vol. 4. Kyiv: Logos, 2014.
 3. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Datsenko V.K., Krugova E.D., Kirichenko E.V., Melnikova N.N., Mikhalkiv L.M. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Vol. 1. Kyiv: Logos, 2010.
 4. Iutinskaya G.A., Ponomarenko S.P., Andreyuk E.I., Antipchuk A.F., Babayants O.V., Belyavskaya L.A., Brovko I.S., E.V. Valagurova, Galkin A.P., Galkina L.A., Gladun A.A., Gritsaenko Z.M., Dragovoz I.V., Ikin D., Kozyritskaya V.E., Kryuchkova L.A., Leonova N.O., Moiseeva T.V., Musatenko L.I., Petruk T.V., Pindrus A.A., Terek O.I., Titova L.V., Tsygankova V.A., Khu V.K., Yavorskaya V.K., Yamborko N.A.Bioregulyatsiya mikrobno-rastitelnykh sistem. Kyiv: Nichlava, 2010.
 5. Grodzinskiy A.M., Grodzinskiy D.M. Kratkiy spravochnik po fiziologii rasteniy. Kyiv: Nauk. dumka, 1973.
 6. Drahovoz I.V., Leonova N.O., Bilyavska L.O., Iutynska H.O., Yavorska V.K. Produkuvannya fitohormoniv deyakymy vilnoisnuyuchymy ta symbiotychnymy gruntovymy mikroorhanizmamy. Dopovidi NAN Ukrainy. 2010; 12:154–159.
 7. Ivanchina N.V., Garipova S.R., Shavaleeva D.V. Vliyanie shtammov Bacillus subtilis na produktivnost rasteniy gorokha pri avtonomnoy i sovmestnoy inokulyatsii so shtammom Rhizobium leguminosarum bv. viciae 1078. Agrokhimiya. 2008; 10:34–39.
 8. Kirichenko E.V. Biotekhnologii v rastenievodstve. Nikolaev: Ilion, 2014.
 9. Kyrychenko O.V. Lektyny i diazotrofy – polifunktsionalni komponenty kompleksnykh biolohichnykh kompozytsiy. Biotechnologia Acta. 2014; 7(1):40–53. https://doi.org/10.15407/biotech7.01.040
 10. Kosenko L.V. Ekolohichna rol lektyniv bobovykh roslyn. Fiziolohiya roslyn v Ukraini na mezhi tysyacholit. Kyiv: Fitosotsiotsentr, 2001. P. 248–251.
 11. Mikrobni preparaty u zemlerobstvi: teoriya i praktyka. Pod red. V.V. Volkohon. Kyiv: Ahrarna nauka, 2006.
 12. Lisitskaya T.B., Trosheva T.D. Mikroorganizmy – stimulyatory rosta rasteniy dlya ekologicheskogo zemledeliya. Ekol. khimiya. 2013; 22(3):169–179.
 13. Tikhonovich I.A. Biopreparaty v selskom khozyaystve. Metodologiya i praktika ispolzovaniya mikroorganizmov v rastenievodstve i kormoproizvodstve. Moscow: Rosselkhozakademiya, 2005.
 14. Tsavkelova E.A., Klimova S.Yu., Cherdyntseva T.A., Netrusov A.I. Mikroorganizmy – produtsenty stimulyatorov rosta rasteniy i ikh prakticheskoe primenenie. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2006; 42(2):133–143.
 15. Tsavkelova E.A., Klimova S.Yu., Cherdyntseva T.A., Netrusov A.I. Gormony i gormonopodobnye soedineniya mikroorganizmov. Prikladnaya biokhimiya i mikrobiologiya. 2006; 42(3):261–268.
 16. Antunes P.M., Varennes A., Zhang T., Goss M.J. The tripartite symbiosis formed by indigenous arbuscular mycorrhizal fungi, Bradyrhizobium japonicum and soya bean under field conditions. J. Agr. And Crop Sci. 2006; 192(5):373–378. https://doi.org/10.1111/j.1439-037X.2006.00223.x
 17. Fons F., Amellal N., Leyval C., Saint-Martin N., Henry M. Effects of gypsophila saponins on bacterial growth kinetics and on selection of subterranean clover rhizosphere bacteria. Can. J. Microbiol. 2003; 49(6):367–373. https://doi.org/10.1139/w03-052
 18. Kuprava N., Betsiashivili M., Dzamukashvili N., Sadunishvili T. Influence of rhizobium and free-living nitrogen-fixing bacteria on nitrogen assimilation enzymes of soybean plants. Bull. Georg. Acad, Sci. 2006; 173(2):348–351.
 19. Kyrychenko O.V. Market analysis and microbial biopreparations creation for crop production in Ukraine. Biotechnologia Acta. 2015; 8(4):40–53. https://doi.org/10.15407/biotech8.04.040
 20. Lupwayi N.Z., Clayton G.W., Rice W.A. Rhizobial inoculants for legume crops. J. Crop. Improv. 2005; 15(2):289–321. https://doi.org/10.1300/J411v15n02_09
 21. Narula N., Deubel A., Gans W., Behl R.K., Merbach W. Paranodules and colonization of wheat roots by phytogormone producing bacteria in soil. Plant Soil Environ. 2006; 52(3):119–129. https://doi.org/10.17221/3355-PSE
 22. Nuccio E.E., Hodge A., Pett-Ridge J., Herman D.J., Weber P.K., Firestone M.K. An arbuscular mycorrhizal fungus significantly modifies the soil bacterial community and nitrogen cycling during litter decomposition. Environ. Microbiol. 2013; 15(6):1870–1881. https://doi.org/10.1111/1462-2920.12081