Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):99-111. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.099

Trends, Achievements And Prospects Of Biotechnology In The Food Industry

Bal’-Prilipko L.V., Patyka N.V., Leonova B.I., Starkova E.R., Brona A.I.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
19 General Rodimtsev Str., Kyiv, 03041, Ukraine

The article provides analytical screening of biotechnological facilities in the food industry. Presents the basic areas of application of biotechnology research and development, described the feasibility and relevance of the use of genetic engineering, specialized strains of microorganisms and enzyme preparations in the production of food products with functional directivity highest level of quality and safety. Are formulated the most important requirements and selection criteria for the biotechnological component for the various areas of the food industry. Summarizes the scientific achievements of biotechnology and genetic engineering, which promote the development of innovation in creating products for a healthy diet, make it possible to realize the potential of of this direction.

Key words: biotechnology, genetic engineering, metabolic, functional food, bacterial preparations starter cultures, lactobacilli, bacteriocins, strains, microorganisms, fermented meat products, enzymes, safety.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Akhmicheva O.V. Ispolzovanie enzimov pri proizvodstve myasnykh izdeliy. Myasnaya industriya. 2004; 6:35.
 2. Bal-Prylypko L.V. Innovatsiyni tekhnolohii yakisnykh ta bezpechnykh m'yasnykh vyrobiv: monohrafiya. Kyiv: Vydavnychyi tsentr NUBiP Ukrainy, 2012.
 3. Bal-Prylypko L.V., Leonova B.I. M'yasna syrovyna pid diyeyu molochnokyslykh bak­teriy. Prodovolcha industriya APK. 2014; 5:7-11.
 4. Bal-Prylypko L.V. Rozrobka biotekhnolohii m'yasnykh produktiv. Visnyk NTU KhPI. 2014; 17:145-150.
 5. Boldova T.A. Razrabotka tekhnologii vareno-kopchenoy kolbasy s ispolzovaniem molochnokislykh mikroorganizmov: Avtoref. dis. kand. tekhn. nauk. Moscow, 1999.
 6. Vinnov A. Proteoliticheskie fermentativne preparaty. Prodovolcha industriya APK. 2010; 5-6:10-12.
 7. Gadzalo Ya.M., Patyka N.V., Zarishnyak A.S. Agrobiologiya rizosfery rasteniy: monografiya. Kyiv: Agrarna nauka, 2015.
 8. Egorov E. S., Baranova I.N. Bakteriotsiny: Obrazovanie svoystva, primenenie. Antibiotiki i khimioterapiya. 1999; 6:33-40.
 9. Zakon Ukrainy Pro bezpechnist ta yakist kharchovykh produktiv, vid 23.12.1997 r. 771/97-VR: ostannya redaktsiya vid 30.05.2011r. Verkhovna Rada Ukrainy. Ofits. vyd. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 2011.
 10. Kaprelyants L.V. Fermenty v pishchevykh tekhnologiyakh. Odesa: Druk, 2009.
 11. Krakhmalova T.M., Karpova H.V., Belobokova E.N. Vykorystannya kontsentrovanykh fermentnykh preparativ mikrobnoho pokhodzhennya spyrtovoho vyrobnytstva v py­vovarinni. Optymizatsiya skladnykh biotekhnolohichnykh system: materialy Vseross. nauk.-prakt. konf. Oren. derzh. un-t. Orenburh: ODU, 2003. P. 100-104.
 12. Laptev I.A., Mashentseva N.G., Khorolskiy V.V. Vysokokachestvennye myasnye izdeliya bez ostatochnogo soderzhaniya nitrita natriya. Myasnaya industriya. 2007; 12:25-28.
 13. Mashentseva N.G., Khorolskiy V.V. Funktsionalnye startovye kultury v myasnoy promyshlennosti. Moscow: DeLi print, 2008.
 14. Nefedova N.V., Artamonova M.P., Pomikov A.N. Izuchenie funktsionalnykh svoystv kolbas so startovymi kulturami. Myasnaya industriya. 2003; 11:48-49.
 15. Patyka M.V., Patyka T.I., Hryhoryuk I.P., Kruhlov Yu.V. Molekulyarno-henetychnyi analiz polimorfizmu metahenomnykh nukleotydnykh poslidovnostey entomopatohennykh bakteriy Bacillus thuringiensis i prokariotnoho kompleksu dernovo-pidzo­lystoho gruntu.Dopovidi Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy. 2012; 1:164-170
 16. Patyka T.I., Patyka N.V. Filogeneticheskie vzaimosvyazi serologicheskikh va­riantov Bacillus thuringiensis. Biopolymers and Cell. 2009; 25(3):240-244.
 17. Pro zatverdzhennya Kontseptsii derzhavnoi politiki u sferi upravlinnya yakistyu pro­duktsii (tovariv, robit, poslug): Rozporyadzhennya Kabinetu Ministriv Ukraini vid 17.08.2002 r. 447. Ofitsiyniy visnik Ukraini. 2002; 34:238.
 18. Pro zatverdzhennya Norm fiziologichnikh potreb naselennya Ukraini v osnovnikh kharchovikh rechovinakh ta energii: Nakaz Ministerstva okhoroni zdorov'ya Ukraini vid 18.11.99 r. 272. Ofitsiyniy visnik Ukraini. 1999; 49:340.
 19. Solovev A.A., Zynyna O.V., Rebezov M.B. Osobennosty yspolzovanyya startovykh bakteryalnykh kultur v proyzvodstve myasoproduktov. Tekhnyka y tekhnolohyya pyshchevykh proyzvodstv: materyaly IX Mezhdunarodnoy nauchno-tekhnycheskoy konferentsyi (Mohylev, 25-26 apr. 2013): Tez. dokl. Mohylev: MHUP, 2013.
 20. Soloveva A.A. Aktualnye byotekhnolohycheskye reshenyya v myasnoy promyshlennosty. Molodoy uchenyi. 2013; 5:105-107.
 21. Ukaz Prezydenta Ukrainy Pro zakhody shchodo pidvyshchennya yakosti vitchyznyanoi pro­duktsii 113/2001 : pidpysano 23.02. 2001 r. Verkhovna Rada Ukrainy. Kyiv: Parlam. vyd-vo, 2001.
 22. Khamagaeva I.S., Khankhalaeva I.S., Zaigraeva L.I. Ispolzovanie probioticheskikh kultur dlya proizvodstva kolbasnykh izdeliy. Ulan-Ude: Izd-vo VSGTU, 2006.
 23. Brindle J.T. Rapid and noninvasive diagnosis of the presence and severity of coronary heart disease using 1 H-NMR-based metabonomics. Nat. Med. 2002. 8:1439-1444.
 24. German J.B. Personal metabolomics as a next generation nutritional assessment. J. Nutr. 2003:133:4260-4266.
 25. Herzog A. Pleiotropic molecular effects of the pro-apoptotic dietary constituent flavone in human colon cancer cells identified by protein and mRNA expression profiling. Proteomics. 2004; 4:2455-2464. https://doi.org/10.1002/pmic.200300754
 26. Katan M.B. Health claims for functional foods. BMJ. 2004; 328:180-181. https://doi.org/10.1136/bmj.328.7433.180
 27. Katan M.B., De Roos М.В. Promises and problems of functional foods. Crit. Rev. Food Sci. Nutr. 2004; 44:369-377.
 28. Lindon J.C. Metabonomics technologies and their applications in physiological monitoring, drug safety assessment and disease diagnosis. Biomarkers. 2004; 9:1-31. https://doi.org/10.1080/13547500410001668379
 29. McLoughlin P. Transcriptional responses to epigallocatechin-3 gallate in HT 29 colon carcinoma spheroids. Genes Cells. 2004; 9:661-669. https://doi.org/10.1111/j.1356-9597.2004.00754.x
 30. Muller M., Kersten S. Nutrigenomics: goals and strategies. Nat. Rev. Genet. 2003; 4:315-322.
 31. Oresic M. Phenotype characterization using integrated gene transcript, protein and metabolite profiling. Appl. Bioinformatics. 2004; 3:205-217.
 32. Rist M.J., Wenzel U., Hannelore D. Nutrition and food science go genomic. Trends in Biotechnology. 2006; 4:172-178. https://doi.org/10.1016/j.tibtech.2006.02.001
 33. Sasson А. Report Food and Nutrition Biotechnology Achievements, Prospects, and Perceptions. Pacifico-Yokohama: United Nations University Institute of Advanced Studies, 2005.
 34. Solanky K.S. Biofluid 1 H NMR-based metabonomic techniques in nutrition research - metabolic effects of dietary isoflavones in humans. J. Nutr. Biochem. 2005; 16:236-244.
 35. Van der Greef J. The role of analytical sciences in medical systems biology. Curr. Opin. Chem. Biol. 2004; 8:559-565.
 36. Van der Werf M.J. Nutrigenomics: application of genomics technologies in nutritional sciences and food technology. J. Food Sci. 2001; 66:772-780.
 37. Wang Y. A metabonomic strategy for the detection of the metabolic effects of chamomile (Matricaria recutita L.) ingestion. J. Agric. Food Chem. 2005; 53:191-196.