Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):69-77. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.069

Biocenotical Approaches Using Entomopathogenic Bacteria of Bacillus thuringiensis
the Season Growing Potatoes and Storage

Patyka T.I., Lеsovoy N.М., Patyka N.V., Kolodjazhnyi A.Yu.

National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
13 Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

The results of studies on the formation of modern ways biocenotical direction of phytoprotection by entomopathogenic bacteria of Bacillus thuringiensis. It is shown that liquid formulations based on strains of B. thuringiensis first serotype H1 exhibit high biological activity against contact generations Leptinotarsa decemlineata Say. during ontogeny potato plants - 92.0 - 97.0 %, and entomotoxic action in relation to population Phthorimaea operculella Zell. in terms of storage - 77.0 - 85.0 %. In processing the tubers strains of B. thuringiensis significantly reduced population size herbivores (up 65.0 %) against the background of conservation to 72.0 % of tubers from potato moth settlement.

Key words: Bacillus thuringiensis, interaction “pathogen-host” entomotoxicity, formulations, herbivores.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Chumakov M.A., Kuznetsova T.L. Vrediteli selskokhozyaystvennykh kultur. Phtorimea operculella Zel. Kartofelnaya mol. http://www.agroatlas.ru/ru/content/pests/Phthorimaea_operculella/
 2. Glupoe V.V. Patogeny nasekomykh: strukturnye i funktsionalnye aspekty. Moscow: Kruglyi god, 2001.
 3. Petrychenko V.F., Bomba M.Ya., Patyka .V., Perih H.T., Ieashchuk P.V. Zemlerobstvo z osnovamy ekolohii, gruntoznavstva ta ahrokhimii. Kyiv: Ahrarna nauka, 2011.
 4. Lisovyi M.M., Chayka V.M. Ekolohichna funktsiya entomolohichnoho bioriznomanittya. Fauna komakh-fitofahiv derevnykh i chaharnykovykh nasadzhen Lisostepu Ukrainy. Kam'yanets-Podilskyi: Aksioma, 2008.
 5. Leskova A.Ya. Metodicheskie ukazaniya po identifikatsii kultur B. thuringiensis i otsenki ikh patogennykh svoystv. Leningrad, 1984. P. 17-19.
 6. Kandybin N.V., Patyka T.I., Ermolova V.P., Patyka V.F. Mikrobiokontrol chislennosti nasekomykh i ego dominanta Bacillus thuringiensis. Pod red. N.V. Kandybina. Sankt-Peterburg, Pushkin: Innovatsionnyi tsentr zashchity raste­niy, 2009.
 7. Monastyrskiy O.A. Nuzhny li biopreparaty i biologicheskaya zashchita rasteniy selskomu khozyaystvu. Agro XXI. 2006; 4-6:14-17.
 8. Metodicheskie rekomendatsii povydeleniyu i identifikatsii bak­teriy roda Bacillus iz organizma cheloveka i zhivotnykh. Pod red. V.V. Smirnova. Kyiv, 1983.
 9. Maniatis T., Frich E., Sembruk Dzh. Molekulyarnoe klonirovanie. Metody geneticheskoy inzhenerii. Moscow: Mir, 1984.
 10. Postanova komisii (YeS) 889/2008 vid 5 veresnya 2008 r. Detalni pravyla shchodo orhanichnoho vyrobnytstva, markuvannya i kontrolyu dlya provadzhennya Postanovy Rady (YeS) 834/2007 stosovno orhanichnoho vyrobnytstva i markuvannya orhanich­nykh produktiv. Official Journal of the European Union. OJ L 189, 20.7.2007.
 11. Yaloeitsin M.V. Rekomendatsii k praktikumu po bakteriozam nasekomykh. Saransk: Mordovskiy pedin-t, 1985.
 12. De Barjac H., Frachon E. Classification of Bacillus thuringiensis strains. Entomophaga. 1990; 35:233-240. https://doi.org/10.1007/BF02374798
 13. Federici B.A. Bacillus thuringiensis in Biological Control Handbook of Biological Control Principles and Applications of Biological Control. Eds. by Thomas S. Bellows, T.W. Fisher, L.E. Caltagirone, D.L. Dahlsten, G. Gordh, C.B. Huffaker. Elsevier Inc., 1999. P. 575-593.
 14. Regulations Council Regulation (EC) 834/2007 of 28 June 2007 on organic production and labelling of organic products and repealing Regulation (EEC) 2092/91. Official Journal of the European Union, 20.7.2007.
 15. Smirnoff W.A. A straining mеthod for differentiating spores, crystals and cells of Bacillus thuringiensis. Insect. Pathol. 1962. Р. 384-386.16. Zeddam J.-L., Vasquez Soberon R.M., Vargas Ramos Z., Lagnaoui A. Producciyn viral y tasas de aplicaciуn del granulovirus usado para el control biofygico de las polillas de la papa Phthorimaea operculella Tecia solanivora (Lepidoptera: Gelechiidae). Bol. Sanidad Vegetal Plagas. 2003; 29:659-667.