Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):61-68. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.061

Interaction of Modern Soybean Varieties with Biological Preparations of Complex Action
and Their Impact on the Yield

Belyavskaya L.G., Belyavsky Y.V.

Poltava State Agrarian Academy
1/3 Skovorody Str., Poltava, 36003, Ukraine

Aim. To study and improve elements of biologization of soy cultivation technologies using microbial drugs. Methods. Conventional microbiological techniques and field studies of the application of microbiological preparations for soybean cultivation. Results. We investigated the maximum implementation of potential of plant-microbe interactions at selection of complementary pairs: plant variety - biological preparation (microbial strain). The question of application of biological preparations of complex action with different functionality and effect on the productivity of the modern soybean varieties in soil and climatic conditions of the Poltava region was analyzed. It was found that the sensitivity of soybean varieties in different studied ripeness groups, depends on the weather conditions of the year and specific impact of biological preparations. A significant effect of such factors as the year, cultivar, biological preparations and their interactions was shown. Conclusions. Treatment of soy seeds with such microbiological preparations as Rizobofit, Biopolitsyd, Fosfoenteryn, Alkaligenm, Flavobacterin and their complexes is the most effective method of increasing soybean yields. Replacement of Tchaikovsky antagonism with Flavobacterin in component composition leads to a decrease in yield (in comparison with the best option BKA+B+BF), but increases the yield compared to control.

Key words: microbial bio preparations, soybeans, variety, productivity, sensitivity.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Gilbert G.S., Parke J.L. Effects of an introduced bacterium on bacterial communities on roots. Ecology. 1993; 74:840-854. https://doi.org/10.2307/1940810
 2. Babich A.A., Petrichenko V. F., Kovalchuk A.P. Vliyanie azotnogo pitaniya na poka­zateli velichiny i kachestva zerna soi v usloviyakh Lesostepi Ukrainy. Suchasni problemy vyrobnytstva i vykorystannya kormovoho zerna i soi: Materialy Pershoi Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vinnytsya, 1993. P. 22-24.
 3. Babych A.O., Babych-Poberezhna A.A. Selektsiya i rozmishchennya vyrobnytstva soi v Ukraini. Kyiv: FOP Danylyuk V.H., 2008.
 4. Biolohichnyi azot. Za red. V.P. Patyky. Kyiv: Svit, 2003.
 5. Volkohon V.V., Shtanko N.P., Salnyk V.P. ta in. Efektyvnist novoho biolo­hichnoho preparatu ryzohuminu dlya soi. Selektsiya i nasinnytstvo. 2005; 90:254-259.
 6. Diahnostyka fitopatohennykh bakteriy. Za red. akad. NAAN V.P. Patyky. Meto­dychni rekomendatsii. Kyiv, 2014.
 7. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta. Moscow: Kolos, 1979.
 8. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Datsenko V.K., Krugova E.D., Kirichenko E.V., Melnikova N.N., Mikhalkiv L.M. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Vol. 1. Kyiv: Logos, 2010.
 9. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Malichenko S.M., Mamenko P.N., Kiriziy D.A., Mikhalkiv L.M., Beregovenko S.K., Melnikova N.N. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Vol 2. Kyiv: Logos, 2011.
 10. Kots S.Ya., Morgun V.V., Tikhonovich I.A., Provorov N.A., Patyka V.F., Petrichenko V.F., Melnikova N.N., Mamenko P.N. Biologicheskaya fiksatsiya azota: genetika azotfiksatsii, geneticheskaya inzheneriya shtammov. Vol. 3. Kyiv: Logos, 2011.
 11. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Petrichenko V.F., Nadkernichnaya E.V., Kirichenko E.V. Biologicheskaya fiksatsiya azota: assotsiativnaya azotfiksatsiya. Vol. 4. Kyiv: Logos, 2011.
 12. Krasilnikov N.A. Mikroorganizmy pochvy i vysshie rasteniya. Moscow: Izd-vo AN SSSR, 1958.
 13. Kulyk M.F., Zhmud O.V., Babych A.O., Zasukha T.V., Kulyk Ya.M., Zelinska N.B. Do pytannya biolohichno aktyvnykh rechovyn soi. Visnyk ahrarnoi nauky. 2000; 10:28-33.
 14. Volkohon V.V., Zaryshnyak A.S., Hrynyk I.V. ta in. Metodolohiya i praktyka vykorystannya mikrobnykh preparativ u tekhnolohiyakh vy­roshchuvannya silskohospodarskykh kultur. Instytut silskohospodarskoi mikrobiolohii. Kyiv: Ahrarna na­uka, 2011.
 15. Moskalets V.V., Shynkarenko V.K. Zastosuvannya mikrobnykh preparativ i mikroele­mentiv na produktyvnist ta yakist zerna soi. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2004; 3:19-24.
 16. Patyka V.P. Perspektyvy vykorystannya biopreparativ u zemlerobstvi. Zb. nauk. pr. In-tu zemlerobstva UAAN. Kyiv, 1999. Vol. 4. P. 84-91.
 17. Patyka V.P., Naumov G.F., Podoba L.V., Nikolaenko A.N. i dr. Agroekologicheskaya rol azotfiksiruyushchikh mikroorganizmov v allelopatii vysshikh rasteniy. Pod red. V.F. Patyki. Kyiv: Osnova, 2004. P. 101-173.
 18. Falkova N.O. Analiz ekonomichnoi efektyvnosti nitrahinizatsii soi. Visnyk ahrar­noi nauky. 1999; 9:72.
 19. Sherstoboyeva O.V., Vaha L.I. Bioriznomanittya ta antahonistychna aktyvnist bak­teriy rodu Azotobacter u gruntakh Lisostepu Ukrainy. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2012; 1:61-63.
 20. Sherstoboyeva O.V., Bilyavskyi Yu.V., ChabanyukYa.V. Vplyv kompleksnoi inokulyatsii na urazhennya riznykh sortiv soi fuzariozom. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2013; 2:80-83.
 21. Sherstoboyeva O.V. Rol mikrobiolohichnykh preparativ u pidvyshchenni produk­tyvnosti roslyn ekolohichno bezpechnymy zasobamy. Fyzyolohyya y byokhymyya kulturnykh rastenyi. 2004; 3:229-238.