Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):52-60. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.052

Physiology of Growth Pseudomonas syringae pv. atrofaciens for the Effects of Pesticides

Buletsa N.M., Butsenko L.M., Pasichnyk L.A., Patyka V.P.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The aim of this work was to study the growth of the basal bacteriosis pathogen of wheat and determination the physiological changes of Pseudomonas syringae pv. atrofaciens cells, during application of pesticides in the culture medium. Methods. The work carried out using classic microbiological methods, electron microscopy, electrophoresis, SDS PAGE. Results. It is shown that pesticides Twix and Alpha Super to reduce survival of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011 in manufacturer’s recommended doses. Pyrethroid insecticides Alpha Super, Twix and Granstar Gold 75 herbicide causes morphological dissociation of colonies of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011, resulting in the appearance of R-forms. All R-dissociant in physiological and biochemical characteristics were not significantly different and had minor differences from the source S-form of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011. Conclusions. Therefore, synthetic pesticides Alpha Super, Twix, Granstar Gold 75 promote dissociation of P. syringae pv. atrofaciens UKM B-1011, thereby increasing the heterogeneity of the bacterial populations and expanding the boundaries of endurance of specie.

Key words: Pseudomonas syringae pv. atrofaciens, pesticides, R-forms, morphological dissociation.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Buletsa N.M., Butsenko L.M., Pasichnyk L.A., Patyka V.P. Vplyv funhitsydiv na rist shtamiv Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Imunolohiya ta alerholohiya. Nauka i praktyka, Mizhnarodna naukova konferentsiya Mikrobiolohiya ta imunolohiya - per­spektyvy rozvytku v KhKhI stolitti. Kyiv, 10-11 kvitnya 2014 r. Tezy dopovidey. Kyiv: TOV Polihraf plyus, 2014. Dodatok 1. P. 37-38.
 2. Butsenko L.M., Pasichnyk L.A., Khodos S.F., Kareva I.A. Antybakterialna ta muta­henna diya funhitsydiv na Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2010; 4:71-79.
 3. Hvozdyak R.I., Pasichnyk L.A., Yakovleva L.M., Moroz S.M., Lytvynchuk O.O., Zhytkevych N.V., Khodos S.F., Butsenko L.M., Dankevych L.A., Hrynyk I.V. Fitopatohenni bakterii. Bakterialni khvoroby roslyn: monohrafiya. Za red. V.P. Patyky. Kyiv: TOV NVP Interservis, 2011.
 4. Gorbatova O.N., Zherdev A.V., Koroleva O.V. Triazinovye pestitsidy: struktura, deystvie na zhivye organizmy, protsessy degradatsii. Uspekhi biologicheskoy khimii. 2006; 46:323-348.
 5. Milko E.S., Egorov N.S. Geterogennost populyatsii bakteriy i protsess disso­tsiatsii. Moscow: Izd-vo MGU, 1991.
 6. Milko E.S., Kotova I.B., Netrusov A.I. Protsess dissotsiatsii u bakteriy: Uchebnoe posobie. Moscow: MAKSS Pres, 2007.
 7. Mironov A.A., Komissarchik Ya.Yu., Mironov V.A. Metody elektronnoy mikrosko­pii v biologii i meditsine. Sankt-Peterburg: Nauka, 1994.
 8. Muras V.A., Gvozdyak R.I., Zhitkevich N.V., Azimtsev A.G. Estestvennaya izmenchi­vost morfologo-biokhimicheskikh i patogennykh svoystv kollektsionnykh kultur fitopatogennykh bakteriy. Mikrobiol. Z. 1983; 45(5):36-42.
 9. Patyka V.P., Pasichnyk L.A., Dankevych L.A., Moroz S.M., Butsenko L.M., Zhytkevych N.V., Hnatyuk T.T., Zakharova O.M., Savenko O.A., Shkatula Yu.M., Kyrylenko L.V., Aleksyeyev O.O. Diahnostyka fitopatohennykh bakteriy. Metodychni rekomendatsii. Za red. V.P. Patyky. Kyiv, 2014.
 10. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukraini. Kyiv: Yunivest Media, 2014.
 11. Chabanyuk Ya.V., Bunas A.A., Brovko I.S., Mazur S.O. Ekolohichne otsinyuvannya pes­tytsydiv ta ahrokhimikativ za vplyvom na mezofaunu. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2015; 3:113-119.
 12. Yakovleva L.M., Pastushenko L.T., Simonovich I.V., Stepanyuk V.V. Dissotsiatsiya nekotorykh fitopatogennykh bakteriy roda Pseudomonas. Mikrobiol. Z. 1978; 40(5):596-600.
 13. Yamborko N.A., Pindrus A.A. Toksicheskoe i mutagennoe deystvie geksakhlortsiklogeksana i produktov ego mikrobnoy destruktsii na mikrobnyi tsenoz pochvy. Mikrobiol. Z. 2011; 73(6):50-57.
 14. Ahmed E., Holmstrom S.J.M. Siderophores in environmental research: roles and applications. Microbial Biotechnology. 2014; 7:196-208. https://doi.org/10.1111/1751-7915.12117
 15. Methods in phytobacteriology. Eds Z. Klement, K. Rudolf, D. Sands. Budapest: Academiai Kiado, 1990.
 16. Stenersen J. Chemical pesticides: mode of action and toxicology. N.W. Corporate Blvd., Boca Raton, Florida CRC Press LLC., 2004.