Mikrobiol. Z. 2016; 78(3):26-35. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.03.026

Screening of α-L-Rhamnosidases and Peptidases among Actinobacterium and Bacilli

Varbanets L.D.1, Matseliuk O.V.1, Gudzenko O.V.1, Nidialkova N.A.1, Zelena P.P.2,
Yumina Yu.V.2, Stepura L.G.2, Schepelevich V.V.2, Voychuk S.I.1

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

2Taras Shevchenko National University of Kyiv

Purpose. To carry out screening of peptidases and α-L-rhamnosidases producers among actinobacterium and bacilli. Methods. The biochemical methods of α-L-rhamnosidase, elastase, caseinolytic, fibrinolytic and collagenase activity determination have been used. Results. Among 31 strains of actinobacterium and 24 strains of bacilli it was not exhibited any enzyme with elactolytic activity, while a number of actinobacterium strains displayed high collagenase activity. As to bacilli, elastolytic activity was observed only in five strains, however its level is not an interest for future investigations. Bacillus subtilis 121 and 108 exerted enough high activity (0.100 and 0.092 U/mg of protein respectively). Conclusion. The most effective producer of collagenase and α-L-rhamnosidase is actinobacterium strain 6/5 isolated from nettle zhisosphere,while peptidase with fibrinolytic activity - B. subtilis 121 and 108. We believe these strains may be perspective for further researches.

Key words: actinobacterium, bacilli, α-L-rhamnosidase, proteases.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Varbanets L.D., Matselyukh O.V. Peptidazy mikroorganizmov i metody ikh issledovaniya. Kyiv: Naukova dumka, 2014.
 2. Ivanko O.V., Varbanets L.D., Valahurova O.V. Kolahenazna aktyvnist Streptomyces sp. 1349. Mikrobiol. Z. 2002; 64(6):21-27.
 3. Ivanko O.V., Varbanets L.D., Valahurova O.V., Nahorna S.S., Redchyts T.I., Zhdanova N.N. Skryninh produtsentiv kolahenazy i keratynazy. Mikrobiol. Z. 2002; 64(1):31-36.
 4. Koltukova N.V., Bondarchuk A.A., Levitina T.L. Mnozhestvennye formy shchelochnoy serinovoy proteinazy Bacillus mesentericus. Mikrobiol. Z. 1983; 45(6):90-92.
 5. Koltukova N.V., Vaskivnyuk V.T. Podbor metodov vydeleniya proteoliticheskogo kompleksa iz Bacillus mesentericus 316m pri glubinnom vyrashchivanii. Mikrobiol. Z. 1980; 42(2):245-249.
 6. Lakin G.F. Biometriya. Moscow: Vyssh. Shkola, 1990.
 7. Petrova I.S., Vintsyunayte M.N. Opredelenie proteoliticheskoy aktivnosti fermentnykh preparatov mikrobnogo proiskhozhdeniya. Prikl. biokhimiya i mikrobiologiya. 1966; 2(1):322-327.
 8. Rzayeva O.M., Borzova N.V., Varbanets L.D. Doslidzhennya osoblyvostey budovy aktyvnykh tsentriv a-L-ramnozydaz Penicillium commune 266. Ukr. Biokhim. Zhurnal. 2008; 80(6):42-51.
 9. Rzayeva O.M., Borzova N.V., Varbanets L.D., Sokolova O.V., Kharkevych O.S., Zhdanova N.M., Safronova L.A. Skryninh mikroorhanizmiv-produtsentiv a-L-ramnozydazy. Mikrobiol. Z. 2005; 67(5):19-27.
 10. Lowry O.H., Rosebrough H.J., Faar A.L. Protein measurement with the Folin phenol reagent. J. Biol. Chem. 1951; 193(1):265-275.
 11. Mandl I. Collagenase. Science. 1970; 169(3951):1234-38. https://doi.org/10.1126/science.169.3951.1234
 12. Masada M. Determination of the thrombolytic activity of Natto extract. Food style. 2004; 8(1):92-95.
 13. Puri M. Updates on naringinase: structural and biotechnological aspects. Appl. Microb. Biotechnol. 2012; 93(1):49-60. https://doi.org/10.1007/s00253-011-3679-3
 14. Romero C., Manjon A., Bastida J. A method for assaying rhamnosidase activity of naringinase. Analytical Biochemistry. 1985; 149(2):566-571. https://doi.org/10.1016/0003-2697(85)90614-1
 15. Schmidtchen A., Holst E., Tapper H., Bjorck L. Elastase-producing Pseudomonas aeruginosa degrade plasma proteins and extracellular products of human skin and fibroblasts, and inhibit fibroblast growth. Microb. Pathog. 2003; 34(1):47-55. https://doi.org/10.1016/S0882-4010(02)00197-3
 16. Trombridg G.O., Moon H.D. Purification of human elastase. Proc. Soc. Exp. Biol. Med. 1972; 141(3):928-931. https://doi.org/10.3181/00379727-141-36903
 17. Yin L.J., Lin H.H., Jiang S.T. Bioproperties of potent Nattokinase from Bacillus subtilis YJ1. J. Agric. Food Chem. 2010; 58(9):5737-5742. https://doi.org/10.1021/jf100290h