Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):103-110. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.02.103

Clusters of Mycobacterium tuberculosis Genotypes in Odesa Region

Antonenko P.B., Kresyun V.I., Antonenko К.О.

Odesa National Medical University
2 Valihovsky Lane, Odesa, 65082, Ukraine

It has been studied a genotype of 104 strains of Mycobacterium tuberculosis, obtained from sputum of patients with tuberculosis (TB), via detection of six loci VNTR (Variable Number Tandem Repeats), which are characterized by highest polymorphism - MIRU10, MIRU26, MIRU31, MIRU39, MIRU40, ETR-A. According to received data in Odesa region one can see further increasing of spreading of Beijing family strains that are characterized by unfavourable course of TB and high drug-resistance. Polymorphism of certain detected loci of M. tuberculosis decreased relatively to 2006 year that has witnessed an increasing of predominance of certain M. tuberculosis clusters. The highest level of mutations that leads to drug-resistance, were among Beijing family isolates, for instance as 355334, 365334, 375344 and 465334.

Key words: M. tuberculosis, VNTR, Beijing.

Full text (PDF, in Russian)

 1. Antonenko P.B., Kresyun V.I., Antonenko K.A. Sposob genotipirovaniya vozbudi­telya tuberkuleza. Tuberkulez i bolezni legkikh (RF). 2011; 12:47-50.
 2. Ivanov I.Yu., Stepanishina V.N., Stepanishin M.Yu. Spoligotipy klinicheskikh shtammov Mycobacterium tuberculosis, vydelennykh u bolnykh tuberkulezom v tsen­tralnom regione Rosii. Problemy tuberkuleza i bolezney legkikh. 2004; 5:23-27.
 3. Karachunskiy M.A., Chernousova L.N. Molekulyarnaya epidemiologiya tuberkuleza. Problemy tuberkuleza i bolezney legkikh. 2007; 4:3-7.
 4. Nikolayevskyi V.V. Optymizatsiya stratehii henotypuvannya Mycobacterium tuberculosis v Odeskiy oblasti Ukrainy: porivnyannya metodiv spolihotypuvannya ta VNTR. Odeskyi medychnyi zhurnal. 2005; 3:32-39.
 5. Patent 29211 Ukrainy, MPK (2006) A61K 31/00; d 2 Q 1/68; d 2 R 1/32 Sklad reaktyvnoi sumishi dlya diahnostyky rezystentnosti do izoniazydu zbudnyka tu­berkulozu: Antonenko K.O., Kresyun V.Y, Antonenko P.B. (Ukraina). Zayavl. 30.07.2007; Opubl. 10.01.2008, Byul. 1.
 6. Allix-Beguec C., Harmsen D., Weniger T. et al. Evaluation and strategy for use of MIRU-VNTRplus, a multifunctional database for online analysis of genotyping data and phylogenetic identification of Mycobacterium tuberculosis complex isolates. J. Clin. Microbiol. 2008; 46(8):2692-2699. https://doi.org/10.1128/JCM.00540-08
 7. Banu S., Stephen V. Gordon, Si Palmer, Islam Reazul Genotypic analysis of Mycobacterium tuberculosis in Bangladesh and prevalence of the Beijing strain. J. Clin. Microbiol. 2004; 42(2):674-682. https://doi.org/10.1128/JCM.42.2.674-682.2004
 8. de Beer J.L., Akkerman O.W., Schürch A.C., Mulder A. et al. Optimization of Standard In-House 24-Locus Variable-Number Tandem-Repeat Typing for Mycobacterium tuberculosis and Its Direct Application to Clinical Material. J. Clin. Microbiol. 2014; 52(5):1338-1342. https://doi.org/10.1128/JCM.03436-13
 9. Herrera-Leon L., Molina T., Saiz P., Saez-Nieto J.A., Jimenez M.S. New multiplex PCR for rapid detection of isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2005; 49(1):144-147. https://doi.org/10.1128/AAC.49.1.144-147.2005
 10. Jonsson J., Hoffner S., Berggren I., Bruchfeld J., Ghebremichael S. Comparison between RFLP and MIRU-VNTR Genotyping of Mycobacterium tuberculosis Strains Isolated in Stockholm 2009 to 2011. PLoS One. 2014; 9(4):1-6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0095159
 11. Nikolayevskyy V.V., Brown T.J., Bazhora Y.I. et al. Molecular epidemiology and prevalence of mutations conferring rifampicin and isoniazid resistance in Mycobacterium tuberculosis strains from the southern Ukraine. Clin. Microbiol. Infect. 2007; 13(2):129-138. https://doi.org/10.1111/j.1469-0691.2006.01583.x
 12. Mokrousov I., Otten T., Filipenko M., Vyazovaya A. Detection of isoniazid-resistant Mycobacterium tuberculosis strains by a multiplex allele-specific PCR assay targeting katG codon 315 variation. J. Clin. Microbiol. 2002; 2:2509-2512. https://doi.org/10.1128/JCM.40.7.2509-2512.2002
 13. Mokrousov I., Otten T., Vyshnevskiy B., Narvskaya O. Allele-specific rpoB assays for detection of rifampin-resistant Mycobacterium tuberculosis in sputum smears. Antimicrobial agents and chemotherapy. 2003; 47(7):2231-2235. https://doi.org/10.1128/AAC.47.7.2231-2235.2003