Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):111-118. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.02.111

Phylogenetic Analysis of Ukrainian Isolate of Beet Necrotic Yellow Vein Virus

Hrynchuk K.V.1, Antipov I.A.1, Parii M.F.1, Kyrychenko A.M.2

1National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine
15 Heroyiv Oborony Str., Kyiv, 03041, Ukraine

2Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The analysis of Ukrainian isolate of beet necrotic yellow vein virus has been performed. The partial nucleotide sequence of cDNA corresponding to RNA-2 of BNYVV isolates were analyzed and Ukrainian isolate AG9 of BNYVV was assigned to type A strains based on DNA sequences. The nucleotide sequence of gene encoding a coat protein of Ukrainian isolate of BNYVV was compared with appropriate nucleotide sequences existing in the GeneBank and the phylogenetic analysis of investigated virus was done. It was shown that Ukrainian isolate AG9 of BNYVV has 100 % homology to isolate originating from Sweden.

Key words: beet necrotic yellow vein virus, Ukrainian isolate, polymerase chain reaction (PCR), coat protein (CP), RNA-2, phylogenetic analysis.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Hrynchuk K.V., Antipov I.O. Virus nekrotychnoho pozhovtinnya zhylok buryaka: PLR-diahnostyka ta identyfikatsiya ukrainskoho izolyatu. Karantyn i za­khyst roslyn. 2015; 3:14-15.
 2. Hrynchuk K.V., Antipov I.O. PLR identyfikatsiya RNK-3 ukrainskoho izolyatu virusu nekrotychnoho pozhovtinnya zhylok Buryaka. Naukovi dopovidi Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. 2014.
 3. Hrynchuk K.V., Antipov I.O. Rozrobka molekulyarno-biolohichnoi systemy dlya identyfikatsii RNK-4 ukrainskoho izolyatu virusu nekrotychnoho pozhovtinnya zhylok buryaka. Visnyk ahrarnoi nauky. 2015; 5:24-26.
 4. Hrynchuk K.V., Antipov I.O. Rozrobka molekulyarno-biolohichnoi systemy dlya identyfikatsii RNK-1 ukrainskoho izolyatu virusu nekrotychnoho pozhovtinnya zhylok buryaka. Bioresursy i pryrodokorystuvannya. 2015; 7(1-2):12-17.
 5. Hrynchuk K.V. Rozrobka systemy PLR identyfikatsii RNK-2 ukrainskoho izolyatu virusu nekrotychnoho pozhovtinnya zhylok buryaka dlya ekolohichnoi otsinky fitosanitarnoho stanu. Ahroekolohichnyi zhurnal. 2015; 2:128-131.
 6. Zakon Ukrainy, 2003 - http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/417_028
 7. Roik M.V., Petrychenko S.M., Khelman L.V. ta in. Nebezpechna khvoroba. Tsu­krovi buryaky. 1998; 3:18.
 8. Postoyenko O. Kharakterystyka virusiv, shcho urazhuyut tsukrovi buryaky. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2011; 14:53-57.
 9. Roik M.V., Nurmukhammedov A.K., Vasylyeva N.O., Kostenyuk N.M. Problema ryzomanii tsukrovykh buryakiv v Ukraini. Visnyk ahrarnoi nauky. 2001; 10:21-24.
 10. Roki M.V., Nurmukhammedov A.K., Vasileva N.A. i dr. Rizomaniya v Ukraine. Trudy Vserossiyskoy konferentsii Selkhoz. mikrobilogiya v XIX-XXI vekakh. Sank-Peterburg: VNIISKhN, 2001. P. 71.
 11. Roik M.V., Nurmukhammedov A.K. Suchasnyi stan zakhvoryuvannosti tsukrovykh buryakiv ta shlyakhy yiyi kontr­olyuvannya. Tsukrovi buryaky. 2002; 4:12-21.
 12. Roik M.V., Nurmukhammedov A.K., Korniyenko A.S. Khvoroby koreneplodiv tsukrovoho buryaka: koreneyid skhodiv, hnyli koreneplodiv u period vehetatsii, ryzomaniya, neparazytni khvoroby. Kyiv: Polihraf Konsaltynh, 2004.
 13. Savchuk O. Rizomaniya - opasnaya virusnaya bolezn sakharnoy svekly. Zerno. 2007; 1.
 14. Brown F. The classification and nomenclature of viruses. Summary of results of meetings of International Committee on Taxonomy of Viruses. Edmonton, Canada Intervirology. 1987; 30:181-186. https://doi.org/10.1159/000150091
 15. Mehvar M., Valizadah J., Koenig R., Bragard C. Iranian Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV): Pronounced Diversity of the p25 Coding Region in A-type BNYVV and identification of P-type BNYVV lacking a fifth RNA species. Arch. Virology. 2009; 154:501-506. https://doi.org/10.1007/s00705-009-0322-z
 16. Koenig R., Lennefors B.L. Molecular analyses of European A, B and P type sources of beet necrotic yellow vein virus and detection of the rare P type in Kazakhstan. Arch. Virology. 2000; 145:1551-1570. https://doi.org/10.1007/s007050070076
 17. Multiple sequence alignment by Florence Corpet - http://multalin.toulouse.inra.fr/multalin
 18. National Center for Biotechnology Information - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
 19. National Center for Biotechnology Information - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/KR825247
 20. Schirmer A., Link D., Cognat V. et al. Phylogenetic analysis of isolates of beet necrotic yellow vein virus collected worlwide. Journal of Gen Virology. 2005; 86:2897-2911. https://doi.org/10.1099/vir.0.81167-0
 21. Primer3web version 4.0.0 - Pick primers from a DNA sequence - http://primer3.ut.ee
 22. Zizute M., Staniulis J., Syumka A., Nurmukhammedov A. Soil-borne viruses detected in sugar beet in Lithuania and Ukraine. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. 2011; 59:33-36.
 23. King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B. et al.Virus Taxonomy: The Classification and Nomenclature of Viruses. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. San Diego: Elsevier Academic Press, 2011.