Mikrobiol. Z. 2016; 78(2):89-94. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj78.02.089

Plasmids of Salt-tolerant Rhizosphere Microorganisms

Murodova S.S., Davranov K.D.

Mirzo Ulugbek National University of Uzbekistan
4 Vuzgorodok Str., Tashkent, 100174, Uzbekistan

Five plasmid DNAs were detected in three of microorganisms, which formed microbial composition «Замин-М». One plasmid (23.1 kb) was found in Bacillus megaterium СКБ-310 cells and another one (55.0 kb) was found in cells of  Pseudomonas stutzeri СКБ-308, but cells of Bacillus subtilis СКБ-309 contained 3 plasmids (48.5 kb, 30.0 kb and 13.3 kb). It was assumed that these plasmids may carry genes of resistance to adverse environmental conditions, including the high content (10 %) of ions Cl- and SO42-.

Key words: plasmid, molecular length of DNA molecule, electrophoretic division.

Full text (PDF, in Russian)

 1. Doroshenko E.V., Loyko N.G., Ilinskaya O.N., Kolpakov A.I., Gornova I.B., Klimanova E.V., El-Registan G.I. Kharakteristika dissotsiantov Bacillus cereus. Mikrobiologiya. 2001; 70(6):811-819.
 2. Murodova S.S., Gafurova L.A., Fayzullaev B.A, Makhkamova D.Yu., Tillaev E.T., Saydaliev B. Novyi polifunktsionalnyi biopreparat dlya povysheniya biologicheskoy aktivnosti zasolennykh pochv. Vestnik NUUz. 2013; 4(2):201-207.
 3. Murodova S.S., Yusupov T.Yu., Imamkhodzhaeva A.S., Muradov M.M. Sravnitel­nyi analiz elektroforeticheskogo sostava belkov mestnykh i transformirovannykh shtammov klubenkovykh bakteriy masha Bradyrhizobium Vigna radiate. Khimiya prirodnykh soedineniy. 1999; 35(5):651-654.
 4. Novikova I.I. Biologicheskoe osnovanie sozdaniya i primeneniya polifunktsio­nalnykh biopreparatov na osnove mikrobov-antagonistov dlya fitosanitarnoy optimizatsii agroekosistem: Avtoref. dis. d-ra biol. nauk. Moscow, 2005.
 5. Titok M.A. Plazmidy grampolozhitelnykh bakteriy. Minsk: BGU, 2004.
 6. Birnboim H.C., Doly J. A rapid alkaline extraction procedure for screening recombinant plasmid DNA. Nucleic. Acids Res. 1979; 7(6):1513-1523. https://doi.org/10.1093/nar/7.6.1513
 7. Bergey's Manual of Determinative Bacteriology. Eds. Kreig N.R., Holt J.G.Baltimore: The Williams and Wilking Co., 1994.
 8. Dobritsa A.P., Dobritsa S.V, Tanyashin VI. Isolation and characterization of plasmid from the Bacillus brevis var. G.-B. cells. Mol. Gen. Genet. 1978; 164(2):195-204. https://doi.org/10.1007/BF00267384
 9. Eppinger M., Bunk B., Johns M.A., Edirisinghe J.N., Kutumbaka K.K., Koenig S.S., Creasy H.H., Rosovitz M.J., Riley D.R., Daugherty S., Martin M., Elbourne L.D., Paulsen I., BiedendieckR., Braun C., Grayburn S., Dhingra S., Lukyanchuk V., Ball B., Ul-Qamar R., Seibel J., Bremer E., Jahn D., Ravel J., Vary P.S. Genome sequences of the biotechnologically important Bacillus megaterium strains QMB1551 and DSM319. J. Bacteriol. 2011; 193(16):4199-4213. https://doi.org/10.1128/JB.00449-11
 10. Kunnimalaiyaan M., Vary P.S. Molecular characterization of plasmid pBM300 from Bacillus megaterium QM B1551. Appl. Environ. Microbiol. 2005; 71(6):3068-3076. https://doi.org/10.1128/AEM.71.6.3068-3076.2005
 11. Scholle M.D., White C.A., Kunnimalaiyaan M., Vary P.S. Sequencing and characterization of pBM400 from Bacillus megaterium QM B1551. Appl. Environ. Microbiol. 2003; 69(11):6888-6898. https://doi.org/10.1128/AEM.69.11.6888-6898.2003
 12. Tanaka T., Ogura M. A novel Bacillus natto plasmid pLS32 capable of replication in Bacillus subtilis. FEBS Lett. 1998; 422(2):243-246. https://doi.org/10.1016/S0014-5793(98)00015-5