Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):62-69. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.06.062

The Sensitivity of Phytopathogenic Bacteria to Streptomycin Under the Influence of Pesticides

Buletsa N.M., Butsenko L.M., Pasichnyk L.A., Patyka V.P.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The results of the streptomycin sensitivity changes of phytopathogenic Pseudomonas syringae and Xanthomonas translucens bacteria under the action of pesticides are presented. It is demonstrated that phytopathogenic strains show greater changes of streptomycin sensitivity compared to epiphytic Pantoea agglomerans strain under the pesticides influence. Granstar herbicide, Tviks and Alpha Super insecticides increase the number of streptomycin resistant cells of Xanthomonas translucens 3164, P. syringae pv. syringae UCM B-1027 and P. syringae pv. atrofaciens UCM B-1011. This fact indicates mutagenic action of these pesticides against researched phytopathogenic bacteria.

Key words: phytopathogenic bacteria, pesticides, streptomycin, antibiotic sensitivity.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Hvozdyak R.I., Pasichnyk L.A., Yakovleva L.M., Moroz S.M., Lytvynchuk O.O., Zhytkevych N.V., Khodos S.F., Butsenko L.M., Dankevych L.A., Hrynyk I.V. Fitopatohenni bakterii. Bakterialni khvoroby roslyn. Za red. B.P. Patyky. Kyiv: TOV NVP Interservis, 2011.
 2. Glinushkin A.P. Monitoring bolezney ozimoy pshenitsy po mezoformam relefa stepnoy zony Yuzhnogo Urala. Izvestiya Orenburgskogo gosudarstvennogo agrarnogo universiteta. Agronomiya i lesnoe khozyaystvo. 2012; 41(3):66-72.
 3. Golyshin N.M. Fungitsidy. Moscow: Kolos, 1993.
 4. Iutynska H.O., Yamborko N.A. Mutahenna diya syntetychnykh funhitsydiv i preparativ biolohichnoho pokhodzhennya na mikroorhanizmy. Mikrobiol. Z. 2004; 66(5):57-61.
 5. Kolesova D.A. Bakteriozy kak pervoprichina gribkovykh zabolevaniy plodovykh derevev i mery borby s nimi. Nauchnye trudy GNU SKZNIISiV. 2013; 2:65-74.
 6. Moshynets O.V. Ekolohiya fitosfery: roslynno-mikrobni vzayemovidnosyny. Strukturno-funktsionalna kharakterystyka ryzo-, endo- ta filosfery. Visnyk kharkivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriya biolohiya. 2010; 2:(20):19-35.
 7. Pat. 62576 A(UA), 7A01N25/00 Sposib vyznachennya toksychnoi i mutahennoi dii pestytsydiv na mikrobni uhrupovannya gruntu. Iutynska H. O., Yamborko-Kostyrko N.A. Opubl. 15.12.2003. Byul. 12.
 8. Patyka V.P., Makarenko N.A., Moklyachuk L.I., Sereda L.P., Shkatula Yu.M., Hrynyk I.V. Ahroekolohichna otsinka mineralnykh dobryv ta pestytsydiv. Kyiv: Osnova, 2004.
 9. Perelik pestytsydiv i ahrokhimikativ, dozvolenykh do vykorystannya v Ukraini. Kyiv: Yunivest Mediya, 2014.
 10. Burr T.J., Norelli J.L., Katz B., Wilcox W.F., Hoying S.A. Streptomycin resistance of Pseudomonas syringae pv. papulans in apple orchards and its association with a conjugative plasmid. Phytopathology. 1988; 78(4):410-413. https://doi.org/10.1094/Phyto-78-410
 11. Butsenko L., Pasichnyk L., Khodos S., Karjeva I. Antibacterial and mutagenic action of fungicides on Pseudomonas syringae pv. atrofaciens. Agroecological journal. 2010; 4:71-79.
 12. Chiou C.S., Jones A.L. Molecular analysis of high-level streptomycin resistance in Erwinia amylovora. Phytopathology. 1995; 85(3):324-328. https://doi.org/10.1094/Phyto-85-324
 13. Dvorak K., Sabluk V., Kalinichenko A., Butsenko L., Pasichnyk L., Patyka V. Biological properties of phytopathogenic bacteria Pseudomonas syringae, isolated from sugar beet. J. of Pure and Applied Microbiology. India. 2014; 8(6):4345-4349.
 14. Pasichnyk L.A., Patyka V.F., Khodos S.F., Vinnichuk T.S. Basal bacteriosis of wheat and influence of agrotechnical methods on its spread. Mikrobiol. Z. 2012; 74(4):37-44.
 15. Patyka W., Gnatiuk T., Zhytkevych N., Kalinichenko A., Frqczek K. Wystepowanie bakterii fitopatogenicznej Pantoea agglomerans w uprawie soi. J. Progress in Plant Protection. Postfpy w Ochronie Roslin. 2015; 55(3).
 16. Stockwell V.O., Duffy B. Use of antibiotics in plant agriculture. Antibiotic resistance in animal and public health. Eds. G. Moulin, J.F. Acar. Rev. sci. tech. Off. int. Epiz. 2012; 31(1):199-210.
 17. Sundin G.W., Bender C.L. Molecular genetics and ecology of transposon-encoded streptomycin resistance in plant pathogenic bacteria. Brown T. ed. Molecular genetics and evolution of pesticide resistance. Washington, DC: American Chemical Society. 1996. Vol. 645. p. 198-208. https://doi.org/10.1021/bk-1996-0645.ch020
 18. Wachowska U., Stasiulewicz-Paluch A.D., Glowacka K., Mikoiajczyk W., Kucharska K. Response of epiphytes and endophytes isolated from winter wheat grain to biotechnological and fungicidal treatments. Pol. J. Environ. Stud. 2013; 22(1):267-273.