Mikrobiol. Z. 2015; 77(6):39-46. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.06.039

Species Composition of Infectious Factors That Cause the Reactive Arthritis Development and Their Effect
on Arginase-NO-Synthase Regulatory System of Peripheral Blood Lymphocytes

Kornijchuk O.P., Melnyk O.V., Vorobets Z.D.

Danylo Halytsky Lviv National Medical University
69 Pekarska Str., Lviv, 79010, Ukraine

The own observations results of urogenital, gastrointestinal and nasopharyngeal infectious factors that cause the development of reactive arthritis (PeA) are being presented. The greatest contribution to the development of this disease make Chlamidia trachomatis (36 %), Streptococcus haemolyticus (pyogenes) (19 %) and hepatitis viruses B and C (10 %). As a result of the research a number of kinetic parameters of arginase and NO-synthase reactions in peripheral blood lymphocytes of patients with reactive arthritis was identified. The authentic increase of arginase activity in 3.3 times and eNO-synthase activity decrease by 1.9 times in peripheral blood lymphocytes of patients with PeA, compared to practically healthy donors were determined. Increased activity of arginase and iNO-synthase of lymphocytes indicates changes in immune cells functional activity, which may be due to impaired metabolic and regulatory processes in these cells caused by a bacterial or viral infection.

Key words: urogenital, gastrointestinal and nasopharyngeal infection, reactive arthritis, polymerase chain reaction, ELISA, arginase, NO-synthase, peripheral blood lymphocytes 1.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Volyanskiy Yu.L., Biryukova S.V., Manina Zh.N., Chernyavskiy V.I. Mikrobiologicheskaya diagnostika streptokokkovoy, yenterokokkovoy i peptostreptokokkovoy infektsiy. Metodichekie rekomendatsii. Kharkov: KhMAPO.
 2. Dzhus M.B. Kliniko-imunolohichni osoblyvosti perebihu reaktyvnoho artrytu. Ukr. revmatol. zhurn. 2004; 17(3):44-48.
 3. Korniychuk O.P., Melnyk O.V., Lychkovska N.E. Reaktyvni artryty ta infektsiyni chynnyky. Klinichna ta eksperymentalna patolohiya. 2012; 11(1):181-185.
 4. Malov V.A., Gorobchenko A.N., Ayvazyan S.R., Gorodnova E.A. Reaktivnyi artrit posle ostrykh diareynykh zabolevaniy: etiopatogeneticheskie i klinicheskie aspekty problemy. Terapevt. arkhiv. 2008; 80(11):81-85.
 5. Natalchenko H.Y. Etyopatohenez, klynyka, diahnostyka reaktyvnykh artrytov u detey. Perynatolohyya y pedyatryya. 2011; 46(2):110-112.
 6. Peretyatko Yu., Sybirna N.O. Osoblyvosti arhinaznoho ta NO-syntaznoho shlyakhiv metabolizmu arhininu v leykotsytakh peryferychnoi krovi shchuriv za khronichnoho renthenivskoho oprominennya. Ukr. biokhim. zhurn. 2009; 81(2):40-48.
 7. Prokhorov E.V. Kriterii differentsialnoy diagnostiki reaktivnogo artrita u detey. Pitannya eksperimentalnoi ta klinichnoi meditsini. 2011; 2(15):151-154.
 8. Spaska H.O. Reaktyvnyi artryt: suchasnyi pohlyad na problemu. Ukr. med. chasopys. 2011; 11-12(6):55-59.
 9. Fafula R.V., Yefremova UP., Lychkovska N.Ye., Melnyk O.V., Vorobets Z.D., Kulachkovskyi O.R. Metodolohichnyi pidkhid do vyvchennya enzymatychnoho spektru limfotsytiv pry patolohichnykh stanakh z vykorystannyam detyrhentu saponinu. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2012; 4(1):163-166.
 10. Shugaley V.S., Kozina A.S. Soderzhanie mocheviny i aktivnost arginazy v organakh krys pri akklimatizatsii k kholodu. Fiziol. zhurn. SSSR. 1977; 8:1199-1202.
 11. Boyum A. Isolation of mononuclear cells and granulocytes from human blood. Scand. J. Clin. Lab. Invest. 1968; 21(97):77-79.
 12. Hill Gaston J.S., Lillicrap M.S. Arthritis associated with enteric infection. Best Pract. Res. Clin. Rheumatol. 2003; 17(2):219-239. https://doi.org/10.1016/S1521-6942(02)00104-3
 13. Kim P.S., Klausmeier T.L., Orr. D.P. Reactive arthritis. Therapia. 2009; 41(11):38-44.
 14. Kwiatkowska B., Filipowicz A., Sosnowska A. Reactive arthritis. Polish Archves. 2009; 119(11):98-104.
 15. Leirisalo-Pero M. Reactive arthritis. Scand. J. Rheumatol. 2005; 34(4):251-259. https://doi.org/10.1080/03009740500202540
 16. Lowry O. H., Rosebrough N.J., Farr A.L. Protein measurement with the Folin phenolreagent. J. Biol. Chem. 1951; 193:265-275.
 17. Morris S.M.,Jr. Enzymes of arginine metabolism. J. Nutr. 2004; 134(10):2743-2747. https://doi.org/10.1093/jn/134.10.2743S
 18. Sarban S., Sarban S, Isikan U.E., Kocabey Y. Relationship between synovial fluid and plasma manganese, arginase, and nitric oxide in patients with rheumatoid arthritis. Biol. Trace Elem. Res. 2007; 115(2):97-106. https://doi.org/10.1007/BF02686022
 19. Verbuen A., de Clerck L.S., Bridts C.H. Influence of blood and synovia fluid immune complexes of patients with rheumatoid arthritis on production of nitric oxide and rowth and viability of chondrocytes. J. Rheumatol. 2000; 27(1):35-40.