Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):81-86. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.05.081

Database for Depositary Department of Microorganisms

Brovarnyk V.V.1, Golovach T.M.2

1Training center of applied Informatics, NAS of Ukraine
40 Acad. Glushkov Av., Kyiv, Ukraine

2Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

The database on microorganism culture depositary is designed with using MS Access 2010. Three major modules, namely general description, administration, storage, compound database kernel. Description of information in these modules is given. Web page of the depositary is developed on the database.

Key words: microorganisms, collection, depositaries, database.

Full text (PDF, in Russian)

  1. Holovach T.N., Pidhorskyi V.S., Sudenko V.I., Hroma L.I. Deponuvannya ta zberihannya innovatsiynykh mikroorhanizmiv. Metodychni rekomendatsii. Kyiv: Znannya Ukrainy, 2004.
  2. Golovach T.M. Patentnoe deponirovanie biomaterialov i Konventsiya OON o so­khranenii biologicheskogo raznoobraziya. 10-ya mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferentsiya «Aktualnye problemy okhrany intellektualnoy sobstven­nosti». Alushta 11-15 sentyabrya 2006. P. 84-88.
  3. Golovach T.N., Groma L.I. Vliyanie kriokonservatsii i liofilizatsii na sintez ekzopolisakharida i zhiznesposobnost Xantomonas campestris pv. campestris IMV V-7001. Mikrobiol. Z. 2013; 75(1):14-20.
  4. Instruktsiya pro poryadok deponuvannya v Ukraini shtamiv mikroorhanizmiv z metoyu zdiysnennya patentnoi protsedury. Vved. 26.06.95. Derzhreyestratsiya 04.08.95; 286/822.
  5. Poryadok deponuvannya shtamiv mikroorhanizmiv, yaki vykorystovuyut dlya vyrob­nytstva biopreparativ. Nakaz Holovnoho Derzhavnoho inspektora veterynarnoi medytsyny Ukrainy vid 17.01.01; 5.
  6. Pro derzhavnu systemu deponuvannya shtamiv mikroorhanizmiv. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.10.1994; 705.