Mikrobiol. Z. 2015; 77(5):11-19. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.05.011

Differential Sensitivity of Microorganisms to Polyhexamethyleneguanidine

Lysytsya A.V., Mandygra Y.M., Bojko О.Р., Romanishyna О.О., Mandygra M.S.

Institute of veterinary medicine, NAAS of Ukraine
16/18 Kniaza Volodymyra Str., Rivne, 33028, Ukraine

Factors identified that affect the sensitivity of microorganisms to polyhexamethyleneguanidine (PHMG). Salts of PHMG chloride, valerate, maleate, succinate was to use. Test strains of Esherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Leptospira interrogans, Paenibacillus larvae, Mycobacterium bovis, M. avium, M. fortuitum, Aspergillus niger and some strains of viruses are taken as objects of research. We have determined that the cytoplasm membrane phospholipids is main “target” for the polycation molecules of PHMG. A differential sensitivity of the microorganisms to this drug is primarily determined by relative amount of lipids in membrane and their accessibility. Such trends exist: increase the relative contents of anionic lipids and more negative surface electric potential of membrane, and reduction of the sizes fat acid remainder of lipids bring to increase of microorganism sensitivity. Types of anion salt PHMG just have a certain value. Biocide activity of PHMG chloride is more, than its salts with organic acid. Feasibility of combining PHMG with other biocides in the multicomponent disinfectants studied and analyzed. This combination does not lead to a significant increase in the sensitivity of microorganisms tested in most cases. Most species of pathogenic bacteria can be quickly neutralized by aqueous solutions of PHMG in less than 1 % concentrations.

Key words: bacteria, fungi, viruses, sensitivity, polyhexamethyleneguanidine, disinfectant, phospholipids.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Vointseva I.I., Gembitskiy P.A. Poliguanidiny - dezinfektsionnye sredstva i polifunktsionalnye dobavki v kompozitsionnye materialy. Moscow: LKM-press, 2009.
 2. Vyznachennya chutlyvosti/stiykosti mikroorhanizmiv do dezinfikuyuchykh zasobiv: metod. rek. Uklad.: N.S. Morozova ta in. Kyiv: Znannya Ukrainy, 2008.
 3. Hrehirchak N.M., Hutsalyuk O.A. Diya deyakykh biotsyd nykh preparativ na bakterialnu i hrybnu mikrofloru. Nauk. pratsi Nats. un-tu kharchovykh tekhnolohiy. 2007; 20:22-25.
 4. Lysytsya A.V., Dyachenko H.M. Biotsydna diya pokhidnykh huanidynu na mikobakterii tuberkulozu. Nauk. visnyk Volynskoho nats. un-tu L. Ukrainky. 2011; 9:57-61.
 5. Lysytsya A.V., Boyko O.P., Mandyhra Yu.M. Ekolohichno bezpechnyi dezinfektant po­limernoi budovy dlya vykorystannya v zymovyi period. Nauk. visnyk Volynskoho nats. un-tu im. L. Ukrainky. 201; 19:16-19.
 6. Mandyhra M.S., Lysytsya A.V., Stepanyak I.V. SOU 85.2-37-325:2005. Preparaty veterynarni. Vyznachennya khimichnoi sumisnosti inhrediyentiv v rozchynakh metodom mas-spektrometrii. Kyiv: Minahropolityky Ukrainy, 2006.
 7. Masliy I.H., Nyemkova S.M., Stupak L.P., Desyatnykova O.V., Pleskach K.M., Mandyhra-Melnyk Yu.M. Vplyv dezinfektantiv na spory zbudnyka amerykanskoho hnyltsyu Paenibacillus larvae subsp. larvae ta bdzhil. Nauk.-tekh. byul. Instytutu biolohii tvaryn i DNDKI vetpreparativ ta kormovykh dobavok. 2009; 10(4):80-85.
 8. Romanishyna O.O., Mandyhra-Melnyk Yu.M., Lysytsya A.V., Mandyhra M.S. Biotsydna diya polimernykh pokhidnykh huanidynu na kulturu leptospir. Nauk. visnyk Nats. un-tu bioresursiv i pryrodokorystuvannya Ukrainy. 2010; 151(2):166-170.
 9. Chuyenko A.I., Nakonechna L.T., Zhdanova N.M. Vydovyi sklad hrybiv, vydilenykh z urazhenykh humovykh shyn ta yikh komponentiv. Mikrobiol. Z. 2010; 72(2):21-29.
 10. Shevtsova H.M., Yaroshenko M.O., Stepanyak I.V., Lysytsya A.V., Mandyhra Yu.M. Vy­vchennya funhitsydnykh vlastyvostey dezinfikuyuchoho preparatu «Epidez» na test­ kulturakh plisnyavykh hrybiv rodu Aspergillus. Veterynarna medytsyna. 2008; 91:508-511.
 11. Gabriel G., Som A., Madkour A., Eren T., Tew G. Infectious disease: connecting innate immunity to biocidal polymers. Mater Sci Eng R Rep. 2007; 57(8):28-64. https://doi.org/10.1016/j.mser.2007.03.002
 12. Gilbert P., Moore L. Cationic antiseptics: diversity of action under a common epithet. J. Appl. Microbiol. 2005; 99:703-715. https://doi.org/10.1111/j.1365-2672.2005.02664.x
 13. Kratzer C., Tobudic S., Assadian O., Buxbaum A., Graninger W., Georgopoulos A. Validation of Akacid plus as a room disinfectant in the hospital setting. Appl. Environ. Microbiol. 2006; 72(6):3826-3831. https://doi.org/10.1128/AEM.00379-06
 14. Moore L.E., Ledder R.G., Gilbert P., McBain A.J. In vitro study of the effect of cationic biocides on bacterial population dynamics and susceptibility. Appl. Environ. Microbiol. 2008; 74(15):4825-4834. https://doi.org/10.1128/AEM.00573-08
 15. Oule M.K., Azinwi R., Bernier A.-M., Kablan T., Maupertuis A.-M., Mauler S., Nevry R.K., Dembele K., Forbes L., Diop L. Polyhexametylene guanidine hydrochloride-based disinfectant: a novel tool to fight meticillin-resistant Staphylococcus aureus and nosocomial infections. Journal of medical microbiology. 2008; 57:1523-1528. https://doi.org/10.1099/jmm.0.2008/003350-0
 16. Zhou Z., Zheng A., Zhong J. Interactions of biocidal guanidine hydrochloride polymer analogs with model membranes: a comparative biophysical study. Acta Biochimica et Biophysica Sinica. 2011; 43(9):729-737. https://doi.org/10.1093/abbs/gmr067