Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):8-14. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.04.008

Influence of Fungicides Complex Inoculum Ekovital on Rhizosphere Microbiocenosis,
Diseases Resistance and Soybean Productivity

Vozniuk S.V.1, Tytova L.V.1, Lyaska S.I.2, Iutynska G.O.1

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

2NSC “Institute of Agriculture of NAASU"
2-b Machine builders Str., Chabany village, Kyiv region, 08162, Ukraine

It has been investigated the effect of fungicide with systemic action of Vitavaks 200 FF, Maxim Star 025 FS, Kinto duo and the complex inoculum Ekovital on rhizospheric microbial communities, diseases resistance and soybean productivity of Annushka biovar. The combined use of fungicides and inoculation has contributed to better formation of nodulation apparatus (the number of nodules on the roots was increased in 1.3 - 2.8 times), resistance increase to soybean pathogens septoriosis and ascochitosis, plant productivity increase on 17.4 - 32.1 % relatively to the variant with Ekovital. The efficiency of the combined treatment of seeds against septoriosis and ascochitosis has become 45.8 - 64.1 % and 82.0 - 95.1 % respectively, in the flowering-early fruiting stage and 38.1 - 60.6 % and 70.3 - 82.1 % respectively, in the loading beans phase.

Key words: fungicides, complex inoculation, soybean-rhizobial symbiosis, resistance, septoriosis, ascochitosis, rhizosphere microbiocenosis, productivity.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Eds. by S.Ya.Kots, V.V.Morgun, V.F.Patyka i dr. Vol. 2. Kyiv: Logos, 2011.
 2. Venediktov O.M. Khvoroby i shkidnyky soi ta zakhody borotby z nymy. Kormy i kormovy robnytstvo: mizhvidomchyi tematychnyi nauk. Zb.; za red. V.F. Petrychenko. Vinnytsya: Maket, 2012. Vol. 71. P. 55-61.
 3. Volkohon V.V., Nadkernychna O.V., Kovalevska T.M. ta in. Mikrobni preparaty u zemlerob­stvi. Teoriya i praktyka. Za red. V.V. Volkohona. Kyiv: Ahrar. nauka, 2006.
 4. Dovgalenko V.N., Begulov I.I., Strelkov E.V. Primenenie bakovykh smesey dlya zashchity ozimoy pshenitsy ot kompleksa bolezney. Agrokhimiya. 2003; 11:55-56.
 5. Kolyada V. Dzherela stabilizatsii ta pidvyshchennya vrozhaynosti soi v Ukraini. Ahronom. 2011; 1:144-149.
 6. Loginov O.N. Bakterii Pseudomonas i Azotbacter kak obekty selskokhozyaystvennoy biotekhnologii. Moscow: Nauka, 2005.
 7. Metodyky vyprobuvannya i zastosuvannya pestytsydiv. Za red. prof. S.O. Trybelya. Kyiv: svit, 2001.
 8. Mikhaylova N.A., Grinko O.M. Bakterii roda Bacillus - produtsenty biologicheski ak­tivnykh veshchestv antimikrobnogo deystviya. Zhurn. mikrobiologii, epidemiologii i immunobiologii. 2010; 3:85-89.
 9. Petrenkova V.P., Sokol T.V. Khvoroby soi. Posibnyk Ukrainskoho khliboroba. 2013. Vol. 2. P. 29-31.
 10. Tepper E.Z., Shilnikova V.K., Pereverzeva G.I. Praktikum po mikrobiologii: uchebnoe posobie dlya vuzov. Pod. red. V.K. Shilnikovoy. Moscow.: Drofa, 2005.
 11. Titova L.V., Leonova N.O., Antipchuk A.F. Azotfiksiruyushchie mikroorganizmy v mikrobno-rastitelnykh sistemakh. V kn.: Bioregulyatsiya mikrobno-rastitelnykh sistem: Monografiya. Pod obshchey red. Iutinskoy G.A., Ponomarenko S.P. Kyiv: Nichlava. 2010. P. 99-195.
 12. Chekalova K.V., Markvichev N.S., Podshivalova E.S. Sovmeshcheniebiopreparatov s khimiche­skimi sredstvami zashchity rasteniy. Kartofel i ovoshchi. 2006; 8:20.
 13. Patent 101388 (Ukraina), MPK (51) (2013.01) C05F 11/00, C12P 39/00. Tytova L.V., Leonova N.O., Brovko I.S., Iutynska H.O. Kompleksnyi mikrobnyi preparat Ekovital dlya inokulyatsii nasinnya bobovykh kultur. Opubl. 25.03.2013, Byul. 6.
 14. Chen S.K., Subler S., Edwards C.F. Effects of the fungicides benomil, captan and chlorothalonil on soil microbial activity and nitrogen dynamics. Soil Biol. Biochem. 2001; 33:1971-1980. https://doi.org/10.1016/S0038-0717(01)00131-6
 15. Gilardi G., Manker D. Efficacy of the biocontrol agents Bacillus subtilis and Ampelomyces guisgualis applied in combination with fungicides against powdery mildew of zucchini. Journal of Plant Diseases and Protection. 2008; 115(5):208-213. https://doi.org/10.1007/BF03356265
 16. Iutynska H.O., Tytova L.V., Leonova N.O. et al. Complex preparations based on microorganisms and plant growth regulators. In: New plant growth regulators: basic research and technologies of application. Monograph. Ed. S.P.Ponomarenko, H.O.Iutynska. Kyiv: Nichlava, 2011. P. 161-208.
 17. Kaur C. Interaction of systemic fungicides with soil microorganisms. Journal of Environmental Research and Development. 2006; 1(1):11-15.
 18. Kloepper J.W., Ryu C.M., Zhang S.A. Induced systemic resistance and promotion of plant growth of Bacillus sp. Phytopathology. 2004; 94:1259-1266. https://doi.org/10.1094/PHYTO.2004.94.11.1259
 19. Peichl L., Reiml D. Biological effect-test systems for the early recognition of unexpected environmental change. Environ. Monitor. Assess. 1990; 15:1-12. https://doi.org/10.1007/BF00454744
 20. Sivasakthivelan P., Saranraj P. Azospirillum and its Formulations: A Review. Internat. J. Microbiological Res. 2013; 4(3):275-287.