Mikrobiol. Z. 2015; 77(4):2-7. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.04.002

Screening and Selection of the Soil Microorganisms on the Ability of “Nitrogen-Fixing Activity”

Patyka V.Ph.1, Kyrychenko O.V.2, Kots S.Ya.2

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

2Institute of Plant Physiology and Genetics, NAS of Ukraine
31/17 Vasylkivska Str., Kyiv, 03022, Ukraine

The isolates of microorganisms from the rhizosphere of spring barley plants and soil at the use of analytical selection method was isolated. Its isolates on the ability of “nitrogen-fixing activity” was tested. It was shown that isolates of microorganisms had different of the colonies formed and cultural growth on the Eshbi’s selective medium as well as the ability to fixing of molecular nitrogen. The different levels of intensity and dynamics of isolates nitrogenase activity in vitro were identified. New isolates of the soil microorganisms complement of the gene pool diazotrophic bacteria. Its isolates are perspectivity for the study as the basis or components of the bacterial fertilizers for the crops.

Key words: nitrogen-fixing activity, isolates of microorganisms, selective medium, soil, rhizosphere, diazotrophs.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Antypchuk A.F., Pilyashenko-Novokhatnyi A.I., Yevdokymenko T.M. Praktykum z mikrobiolohii. Navch. posib. Kyiv: Universytet «Ukraina», 2011.
 2. Kyrychenko O.V., Tytova L.V., Kots S.Ya. Skryninh efektyvnykh azotfiksuyuchykh mikroorhanizmiv ryzosfernoho Hruntu. Dosyahnennya i problemy henetyky, selektsii ta biotekhnolohii. Kyiv: Lohos, 2007. P. 351-355.
 3. Kots S.Ya., Morgun V.V., Patyka V.F., Datsenko V.K., Krugova E.D., Kirichenko E.V., Melnikova N.N., Mikhalkiv L.M. Biologicheskaya fiksatsiya azota: bobovo-rizobialnyi simbioz. Vol. 1. Kyiv: Logos, 2010.
 4. Opredelitel bakteriy Berdzhi. Pod red. Dzh. Khoulta, N. Kriga, P. Snita, Dzh. Steyli, S. Uilyamsa. Moscow: Mir, 1997.
 5. Tikhonovich I.A., Kruglov Yu.V. Biopreparaty v selskom khozyaystve (Metodologiya i praktika ispolzovaniya mikroorganizmov v rastenievodstve i kormoproizvodstve). Moscow: Rosselkhozakademiya, 2005.
 6. Umarov M.M. Azotfiksatsiya v biosfere i biotekhnologicheskiy potentsial diazotrofov. Byul. Mosk. o-va ispyt. prirody. Otd. biol. 2007. Vol 1. P. 150-155.
 7. Bhatia R., Ruppel S., Narula N. Diversity studies of Azotobacter spp. from cotton-wheat cropping system of India. J. Basic Microbiol. 2008; 48(6):455-463. https://doi.org/10.1002/jobm.200800059
 8. Bolzan de Campos S., Wurdig R.L.F., Bodanze Z.M.H., Pereira P.L.M. Relationship between in vitro enhanced nitrogenase activity of an Azospirillum brasilense Sp7 mutant and its growth-promoting activities in situ. Curr. Microbiol. 2006; 53(1):43-47. https://doi.org/10.1007/s00284-005-0191-y
 9. Burgmann H., Meier S., Bunge M., Widmer F., Zeyer J. Effects of model root exudates on structure and activity of a soil diazotroph community. Environ. Microbiol. 2005; 7(11):1711-1724. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2005.00818.x
 10. Hardy R.W.F., Burns R.C., Holsten R.D. Application of the acetylene-ethylene assay for measurement of nitrogen fixation. Soil. Biol. Biochem. 1973; 5(1):41-83. https://doi.org/10.1016/0038-0717(73)90093-X
 11. Khalid A., Arshad M., Zarhir Z.A. Screening plant growth-promoting rhizobacteria for improving growth and yield of wheat. J. Appl. Microbiol. 2004; 96(3):473-480. https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.2003.02161.x
 12. Tan Z., Hurek T., Reinhold-Hurek B. Effect of N-fertilization, plant genotype and environmental conditions on nifH gene pools in roots office. Environ. Microbiol. 2003; 5(10):1009-1015. https://doi.org/10.1046/j.1462-2920.2003.00491.x
 13. Xie C.-H., Yokota A. Azospirillum oryzae sp. nov., a nitrogen-fixing bacterium isolated from the roots of the rice plant Oryza sativa. Int. J. Syst. and Envol. Microbiol. 2005; 55(4):1435-1438. https://doi.org/10.1099/ijs.0.63503-0
 14. Patent Ukrainy na vynakhid 62820A, C05F11/08, C12N1/20. Shtam bakteriy Azotobacter chroococcum T79 dlya oderzhannya bakterialnoho dobryva pid soyu. S.Ya. Kots, L.V. Tytova, O.V. Kyrychenko, S.V. Omelchuk, A.V. Zhemoyda. Opubl. 15.12.2003.