Mikrobiol. Z. 2015; 77(2):15-21. Russian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.02.015

Physiological and Biochemical Activity of Bacteria During Germination of Cucumber Seeds
and Impact Ciliates Colpoda steinii This Process

Chobotarova V.V., Bega Z.T., Kurdish I.K.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

It is shown that the bacteria Bacillus subtilis IMV B-7023 produce indole-3-acetic acid and amino acids in the liquid medium Knoop. Processing cucumber seed suspension containing 107 cfu/ml as bacilli, and Azotobacter vinelandii IMV V-7076, resulted in a decrease in the length of the roots of plants. Reduction of bacterial load bacilli to 106 cfu/ml followed by reduction of indole-3-acetic acid in the medium, and to an increase in the length of roots, shoots and total plant mass. During the cultivation of Bacillus subtilis IMV V-7023 with ciliates Colpoda steinii reduced the amount of free forms of auxin in the medium to 5.5 times, and the related - to trace amounts. The content of histidine, phenylalanine, tyrosine, methionine and lysine significantly reduced.

Key words: bacteria, ciliates Colpoda steinii, seeds, indole-3-acetic acid (IAA).

Full text (PDF, in Russian)

 1. Geltser Yu.G. Prosteyshie (Protozoa) kak komponent pochvennoy bioty (Sistematika, ekologiya). Moscow: Iz-vo Mosk. un-ta., 1993.
 2. Hrodzynskyi A.M., Hrodzynskyi D.M. Korotkyi dovidnyk po fiziolohii roslyn. Kyiv: Nauk. dumka, 1973.
 3. Derfling K. Gormony rasteniy. Moscow: Mir, 1985.
 4. Kudoyarova G.R., Kurdish I.K., Melentev A.I. Obrazovanie fitogormonov pochvennymi i rizosfernymi bakteriyami kak faktor stimulyatsii rosta rasteniy. Izvestiya Ufimskogo nauch.tsentr RAN. 2011; 3:5-16.
 5. Kurdysh I.K. Introduktsiya mikroorhanizmiv u ahroekosystemy. Kyiv: Nauk. dumka, 2010.
 6. Lakin G.F. Biometriya. Moscow: Vyssh. shk., 1990.
 7. Metodicheskie rekomendatsii po opredeleniyu fitogormonov. Kyiv: In-t botaniki AN USSR, 1988.
 8. Patent 72856 Ukrainy. Shtam bakteriy Azotobacter vinelandii dlya oderzhannya bakterialnoho dobryva dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Beha Z.T. Opubl. 15.04.2005. Byul. 4.
 9. Patent Ukrainy 54923 A. Shtam bakteriy Bacillus subtilis dlya oderzhannya bakterialnoho dobryva dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Beha Z.T. Opubl. 17.03.2003. Byul. 3.
 10. Pogorelova V.V., Bega Z.T., Kurdish I.K. Vzaimootnoshenie bakteriy roda Bacillus s infuzoriyami Colpoda steinii i ikh vliyanie na prorastanie semyan rasteniy. Mikrobiol. Z. 2012; 74(2):48-54.
 11. Pogorelova V.V., Bega Z.T., Kurdish I.K. Vzaimootnoshenie infuzoriy s azotobakterom i ikh vliyanie na rasteniya. Mikrobiol. Z. 2012; 74(5):48-54.
 12. Sukhareva N.N. Prosteyshie - novye obekty biotekhnologii. Leningrad: Nauka, 1989.
 13. Tserkovnyak L.S., Ostapchuk A.N., Kuzmin V.E., Kurdish I.K. Obrazovanie biologicheski aktivnykh soedineniy indolnoy prirody bakteriyami roda Azotobacter. Ukr. Biokhim. Zhurn. 2009; 81(3):122-128.
 14. Mikhailouskaya N. The effect of flax seed inoculation by Azospirillum brasilense on flax yield and its guality. Plant. Soil and Environ. 2006; 52(9):402-406. https://doi.org/10.17221/3458-PSE