Mikrobiol. Z. 2015; 77(1):26-32. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.01.026

The Influence of Synthetic Derivatives of Porphyrins and Fluorene and Surfactants
on Activity and Biosynthesis of Bacillus subtilis 147 α-Amylase

Аvdiyuk К.V.1, Varbanets L.D.1, Philippova T.O.2, Zhilina Z.I.2, Ishkov Yu.V.2, Karpenko E.V.3, Shulga A.N.3

1Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

2Odessa Mechnikov National University

3Lviv Department of Litvinenko Institute of Physico-Organic Chemistry and Coal Chemistry, NAS of Ukraine

For the first time the effect of certain synthetic derivatives of porphyrins and fluorene and surfactants on the biosynthesis and α-amylase activity of Bacillus subtilis 147 was studied. It is shown that the test compounds inhibited the both activity and biosynthesis of the enzyme. Only germanium complex of mesotetraphenylporphyrin chloride at a concentration of 0,01%, and zinc complex of meso-tetraphenyl porphyrin at a concentration of 0,1% did not affect on the synthesis and activity of B. subtilis 147 α-amylase, respectively.

Key words: α-аmylase, Bacillus subtilis, synthetic porfirine and fluorene derivatives, surfactants.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Avdiyuk E.V., Varbanets L.D., Safronova L.A., Kharkevich E.S. Ochistka α-amilaz Aspergillus flavus var. oryzae i Bacillus subtilis i ikh svoystva. Biotekhnologiya. 2012; 5(5):91-99.
 2. Varbanets L.D., Borzova N.V. Hlikozydazy mikroorhanizmiv i metody yikh doslidzhennya. Kyiv: Naukova dumka, 2010.
 3. Varbanets L.D., Matselyukh O.V., Nidyalkova N.A., Avdiyuk K.V., Hudzenko O.V., Seyfullina I.Y., Masanovets H.M., Khytrych M.V. Vykorystannya koordynatsiynykh spoluk kobaltu(II, III) z pokhidnymy dytiokarbamovoi kysloty dlya pidvyshchennya aktyvnosti fermentiv hidrolitychnoi dii (peptydaz, amilaz, ramnozydaz). Biotechnologia Acta. 2013; 6(1):22–29.
 4. Varbanets L.D., Rzaeva O.N., Mishak E.V., Seyfullina I.I., Martsinko E.E., Pesaroglo A.G. Vliyanie koordinatsionnykh soedineniy germaniya na aktivnost ryada glikozidaz. Mikrobiol. Z. 2007; 69(3):11-19.
 5. Varbanets L.D., Rzayeva O.M., Seyfullina I.Y., Martsynko O.E., Pyesarohlo O.H., Filippova T.O., Zhylina Z.I., Ishkov Yu.V., Karpenko O.V., Shulha O.M. Induktsiya syntezu ta aktyvatsiya α-L-ramnozydazy. Ukr. Biochem. J. 2007; 79(4):19-29.
 6. Vodzinskiy S.V., Zhilina Z.I., Petrenko N.F., Andronati S.A., Grushevaya Zh.V. Porfiriny i ikh proizvodnye. IX. Sintez i svoystva vodorastvorimykh izomernykh khinolinilporfirinov. Zhurn. organich. khimii. 1989; 25(7):1529-1533.
 7. Vodzynskyi S.V., Malinovskyi V.L., Zhylina Z.I., Mazepa A.V., Andronati S.A. Olov'yani ta hermaniyevi kompleksy vodorozchynnykh porfiryniv. Ukr. khim. zhurn. 1997; 63(1):43-48.
 8. Eliseev S.A., Shulga A.N., Karpenko E.V. Osobennosti biosinteza poverkhnostno-aktivnykh lipidov kulturoy Bacillus sp. Mikrobiol. Z. 1990; 52(3):41-44.
 9. Zinchenko O.Yu. Antybakterialna aktyvnist syntetychnykh porfiryniv: Avtoref. dys. kand. biol. nauk. Kyiv, 2006.
 10. Patent Ukrainy 71222. Poverkhnevo-aktyvnyi biopreparat. Karpenko O.V., Martynyuk N.B., Shulha O.M. Opubl. 2004. Byul. 12.
 11. Rusakova M.Yu. Kharakterystyka antyfunhalnoi aktyvnosti syntetychnykh porfiryniv: Avtoref. dys. kand. biol. nauk. Kharkiv, 2008.
 12. Filippova T.O., Galkin B.N., Zinchenko O.Yu., Rusakova M.Yu., Zhilina Z.I., Vodzinskiy S.Yu., Ishkov Yu.V. Vzaimodeystvie mikroorganizmov s prirodnymi i sinteticheskimi porfirinami. Vestnik ONU. 2001; 6(4):317-321.
 13. Khvorostetskyi R.O., Shulha O.M., Turovskyi A.A. Vplyv poverkhnevo-aktyvnykh rechovyn na aktyvnist lipazy pry riznykh znachennyakh rN  i  temperatury. Zbirnyk  tez  ΙΙΙ mizhnarodnoi naukovoi konferentsii studentiv ta aspirantiv “Molod i postup biolohii”. Lviv, 23-27 kvitnya 2007. P. 377-378.
 14. Shulga A.N., Karpenko E.V., Eliseev S.A., Koronelli T.V. Vnekletochnye lipidy i poverkhnosno-aktivnye svoystva Rhodococcus erythropolis pri roste na raznykh istochnikakh ugleroda. Mikrobiologiya. 1990; 59(3):296-300.
 15. Bhardwaj S., Vedamurthy A.B., Bhattacharya S., Das A. Effect of inorganic salts and surfactants on the production of α-amylase by a mangrove isolate of Aspergillus flavus using solid-state fermentation J. Chem. Biol. Phys. Sci. B. 2012; 2(3):1390-1397.
 16. Das S., Singh S., Sharma V., Soni M.L. Biotechnological applications of industrially important amylase enzyme. Int. J. Pharm. Bio Sci. 2011; 2(1):486-496.
 17. Fleischer E.B. α, β, γ, δ-Tetra(4-pyridyl)porphine and some its metal complexes. Inorg. Chem. 1962; 1(3):493-495. https://doi.org/10.1021/ic50003a010
 18. Ikram-ul Haq, Shamim N., Ashraf H., Ali S., Qadeer M.A. Effect of surfactants on the biosynthesis of alpha amylase by Bacillus subtilis GCBM-25. Pak. J. Bot. 2005; 37(2):373-379.
 19. Irfan M., Nadeem M., Syed Q. Media optimization for amylase production in solid state fermentation of wheat bran by fungal strains. J. Cell Mol. Biol. 2012; 10(1):55-64.
 20. Mojsov K. Microbial α-amylases and their industrial applications: a review. Int. J. Manag. IT Eng. 2012; 2(10):583-609.
 21. Sivaramakrishnan S., Gangadharan D., Nampoothiri K.M., Soccol C.R., Pandey A. α-Amylases from microbial sources – an overview on recent developments. Food Technol. Biotechnol. 2006; 44(2):173-184.
 22. Zeng G.-M., Shi J.-G., Yuan X.Z., Liu J. Effects of Tween 80 and rhamnolipid on the extracellular enzymes of Penicillium simplicissium isolated from compost. Enzyme Microb. Tech. 2006; 39(7):1451-1456. https://doi.org/10.1016/j.enzmictec.2006.03.035