Mikrobiol. Z. 201(1):9-13. Ukrainian.
doi: https://doi.org/10.15407/microbiolj77.01.009

Influence of Vermiculite and Silicon Dioxide on Dehydrogenase Activity of
Bacillus subtilis ІМВ В-7023 and Azotobacter vinelandii ІМВ В-7076

Gerasymenko I.O., Kurdish I.K.

Zabolotny Institute of Microbiology and Virology, NAS of Ukraine
154 Akad. Zabolotny Str., Kyiv, 03143, Ukraine

Culturing of Bacillus subtilis and Azotobacter vinelandii in nutrient media containing 5.0 g/l of vermiculite resulted in increasing of dehydrogenase activity of bacteria to 34-40 % compared with control. When adding in nutrient media 0.5 and 2.5 g/l of silicon dioxide the dehydrogenase activity of B. subtilis increased by 6-7 %. With increasing of its content in the medium to 5.0 g/l the level of dehydrogenase activity decreased. Silicon dioxide did not affect positively dehydrogenase activity of A. vinelandii.

Key words: Bacillus subtilis ІМV В-7023, Azotobacter vinelandii ІМV В-7076, dehydrogenase activity, vermiculite, silicon dioxide.

Full text (PDF, in Ukrainian)

 1. Inisheva L.I., Ivleva S.N., Shcherbakova T.A. Rukovodstvo po opredeleniyu fermentativnoy aktivnosti torfyanykh pochv i torfov. Tomsk: Izd-vo Tomsk. un-ta, 2002.
 2. Kurdish I.K. Granulirovannye mikrobnye preparaty dlya rastenievodstva: nauka i praktika. Kiev: KVShch, 2001.
 3. Kurdysh I.K. Vzayemodiya bakteriy z tverdymy materialamy: naukovi problemy i perspektyvy. Mikrobiol. Z. 2008; 70(2–3):102–108.
 4. Metody biokhimicheskikh issledovaniy (lipidnyi i energeticheskiy obmen). Pod red. Prokhorovoy M.I. Leningrad: izd-vo Leningr. un-ta, 1982.
 5. Patent Ukrainy 54923 A. Shtam Bacillus subtilis dlya oderzhannya bakterialnoho preparatu dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Roy A.O. Opubl. 17.03.2003. Byul. 3.
 6. Patent Ukrainy 72856. Shtam Azotobacter vinelandii dlya oderzhannya bakterialnoho preparatu dlya roslynnytstva. Kurdysh I.K., Beha Z.T. Opubl. 15.08.2006. Byul. 8.
 7. Praktikum po agrokhimii. Pod red. V.G. Mineeva. Moskva: Izd-vo MGU, 2001.
 8. Rubenchik L.I. Azotobakter i ego primenenie v selskom khozyaystve. Kiev: Izd-vo AN USSR, 1960.
 9. Tarasevich Yu.I., Ovcharenko F.D. Adsorbtsiya na glinistykh mineralakh. Kiev: Nauk. dumka, 1975.
 10. Ulakhovich N.A., Medyantseva E.P., Babkina S.S., Kutyreva M.P., Gataulina A.R. Metally v zhivykh organizmakh. Kazan: Kazanskiy un-t, 2012.
 11. Chuyko A.A., Gorlov Yu.I., Lobanov V.V. Stroenie i khimiya poverkhnosti kremnezema. Kiev: Nauk. dumka, 2007.
 12. Graham-Weiss L., Lynn-Bennett M., Paau A.S. Production of bacterial inoculants by direct fermentation on nutrient-supplemented vermiculite. Appl. and Environ. Microbiology. 1987; 53(9):2138–2141.
 13. Nweke C.O., Alisi C.S., Okolo J.S., Nwanyanwu C.E. Toxicity of zinc to heterotrophic bacteria from a tropical river sediment. Appl. Ecol. and Environ. Research. 2008; 5(1):123–132. https://doi.org/10.15666/aeer/0501_123132
 14. Fletcher M. Effect of solid surfaces on the activity of attached bacteria. Bacterial adhesion. 1985. P. 419–435.
 15. Spizizen J. Transformation of biochemically deficient strains of Bacillus subtilis by deoxyribonucleate. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 1958; 44:1072–1078.https://doi.org/10.1073/pnas.44.10.1072